HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 780.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

16 i
Nu er echter voor de toxicologie tegelijk met pha1·macie een ,
nieuwe leerstoel is opgericht, toxicologie alzoo ophoudt te behoo- «»
ren tot de vele bijvakken, waarmede vroege1· de Hoogleeraar in
chemie belast was, doet zich de vraag voor of de 1·ichting van
dat onderwijs zoodanig moet zijn en blijven, om alleen de boven-
bedoelde ,,Handleidingen" beter te doen begrijpen en geschikter
gerechtelijk scheikundigen te vormen, m.a.w. de vraag of de i
toxicologie slechts beperkt moet blijven tot gerechtelijke schei­ '
kunde? {
Vergiftigingen hebben gelukkig betrekkelijk zee1· zeldzaam
plaats en bovendien is het constateeren van de aanwezigheid van
een vergift voor den rechter slechts van bijkomend belang. Ook
wordt het onderzoek niet ingesteld, dan nadat er l'GGdS een zeer
sterk vermoeden bestaat, en de gevallen zijn dan ook niet zeld­ i
zaam, waarbij veroordeeling ook dan plaats had, wanneer het j i
vermoede vergift niet gevonden werd. J
De vraag zou dus kunnen rijzen of onderwijs in dat vak dan Yji
zoo dringend noodig is, en of door de oprichting van den nieuwen · ’=
leerstoel wel in eene we1·kelijk gevoelde behoefte wordt voorzien.
I GOETHE zegt ergens: ,,Wissenschaften entfernen sich immer ‘i
vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wieder dahin Q
zurück.” Kan me11 met deze uitspraak instemmen, en is men .,
tevens va11 meening, dat het Hooger Onderwijs 11iet in de eerste l
plaats bestemd is om als dienaresse van het practische leven met ‘
zijne behoeften op te treden, dan zal men ook toestemmen, dat
de vraag niet aldus behoort gesteld te worden. jr
De Begeering zelve spreekt dan ook 11iet van gerechtelijke
scheikunde, maar noemt toxicologie. De kennis van de vergiften,