HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 776.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

4,
13 ’l
een onderzoek met scho1·pioenen. Hij verhaalt, dat hij twee muizen
gg; en twee levendige schorpioenen in een fleseh had gesloten. De te
kleinste muis werd gestoken en stierf na 15 minuten; de grootste 1
, muis werd eveneens gestoken, vrat echter de beide schorpioenen i
met uitzondering vanikop en staart op, en werd daardoor vol- D
; strekt niet gedeerd.
Eerst tegen het einde der 18° eeuw, met het begin der ont- t
wikkeling van chemie en physiologie als zelfstandige wetenschappen f
Y brak ook de reformatie voor de toxicologie aan.
Door de ontdekking van snirrnnanna en de daarop gevolgde
onderzoekingen van rELLE·r11m, Mrmok, Bnaunns e. a. leerde men
de plantaardige vergiften kennen. Door de ontwikkeling der ana- D
° lytische chemie onder sanznnius, Rosa en wönnna ontstond als
van zelf ook de nauwkeuriger opsporing van vergiften.
Langzamerhand begonnen enkele onderzoekers hunne aandacht j
meer uitsluitend op de kennis der vergiften te vestigen, en thans
kunnen wij mannen noemen z. a. or<.F1LA, scHNE1DEa, onnrsrrsoiv,
·rAYLo1t, VAN HASSELT, FALOK, EULENBERG, orro, HUSEMANN e.a.,
die zich een welverdienden eerenaam op dit gebied verworven
^
l hebben.
Wanneer men de werken dier toxicologen nagaat, dan be-
gr merkt men een scherp verschil in richting. Terwijl sommigen
E zich uitsluitend bezighouden met het onderzoek naa1· de we1·kings­

l wijze van het vergift en naar de11 aard der veranderingen, die j
daardoor in het organisme worden voortgebracht, hebben andere
_ uitsluitend het chemisch gedeelte gekozen.
‘ Slechts in de we1·ken van de beide HUSEMANN,S vindt men
i deze verschillende richtingen vereenigd. Zoowel in het ,,Handbuch
WF D
g .
l