HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 772.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

11
In bijzonder hoog aanzien als alexipharmacon stonden vooral
ra de oonorementon uit verschillende dierenmagen, die dan ook be- i
stempeld we1·den met den naam van Bezoar, hetgeen afgeleid van
{ een Persisoh woord ,,tegengift” beteekent.
Eene eerste plaats daa1·onde1· werd toegekend aan de Oostin-
dische bezoar van Oapm ¢wgm_qus. Een weinig poeder ingenomen, j
of de verwarmde steen op de ve1·giftigde plaats gelegd, gold als z
een onfeilbaar geneesmiddel. i
Af Uit het plantenrijk werden voo1·al opium, allium, herba cala-
minthae, herba cardus benedicti, radix vincetoxi en vooral ook de
Dorstenia brasiliensis als tegengiften ge1·oemd. De wortel van laatst-
genoemde plant, de radix contrajervae droeg zelfs den naam van
bezoar vegetabile.
_ Uit het mineralenrijk waren vele edelgesteenten als voortref-
,6 felijke antidota bekend, z. a. saphir, smaragd, carneool, diamant.
Ook eenige metalen waren hoog geroemd en werden met den naam
bezoar aangeduid. Zoo wa1·en het goud (chrysobezoar), het zilver U
j (bezoardioum lunare) en het antimonium (bezoar minerale) algemeene
i tegengiften onder de metalen.
Wat betreft de eerste wijze van onderzoek en de verklaring
van het waargenomene of van hetgeen men meende waa1·genomen
_te hebben, dit is eveneens slechts als ouriositeit van eenige
lf beteekenis; voor de toxioologie van lateren tijd heeft het niets
opgeleverd.
De onderzoekingen, wannee1· ze dien naam mogen dragen,
hadden meestal ten doel om de werking van nieuw ontdekte
_ tegengiften na te gaan.
Was daarbij een vergift toegediend, zooals wij er boven ge-
st
2