HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 725.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

* •
l 8
toxicologie, twee zeer verschillende richtingen bestaan, waarvan het
j gevolg is, dat eene bijna volstrekte onbekendheid ten opzichte van
het eene gedeelte, naast eene zelfs ver gevorderde kennis in andere
richting kan worden aangetroffen, wensch ik U mede in deze "‘.
oogenblikken aan te toonen, door ,,ee11ige beschouwingen omtrent
de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologie/’ ig
Q Wilt mij daarbij Uwe welwillende aandacht verleenen.
J _ L?
j Wfanneer men de ontwikkeling en daarbij de eerste kindsheid
der toxicologie nagaat, dan blijkt dat deze wetenschap op geen
I hooger afkomst aanspraak kan maken, dan de meeste harer zuster-
l wetenschappen. .
I Even als astronomie en chemie haren oorsprong hebben in ll
i astrologie en alchemie, zoo ook vangt de toxicologie aan in het
E rijk der mythen en sagen. ­ _
Ook hie1· stuit men bij het onderzoek naar den oorsprong de1·
wetenschap op bijgeloof in plaats van op resultaten van onderzoek.
Het kon wel niet anders, bij de zee1· in ’t oog vallende wer- _
king der vergiften, of deze lichamen moesten 1·eeds voor een deel i
j bekend zijn, toen men nog geen begrip had van eenig experimen- E g.
teel onderzoek. Y ;
Inderdaad vindt men dan ook 1'66dS in de meest verwijde1·de i
oudheid melding gemaakt van vergiftige stoffen. Het streven om .
l het gevaar aftewenden, dat ontstaan was door het gebruik van
i zulke lichamen, maakte te gelijk met de vergiften ook een groot
aantal tegcngiften bekend.
j .
. I