HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 9.94 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

lt

l 7
de theologie » juist als theologie, dus als wetenschap van het zedelijke
en religieuse" haar eigene plaats aan. Moge nu de uitbreiding
van het gebied onzer kennis bg toeneming verdeeling van den
arbeid noodig maken en vakstudie in de hand werken, mogen al
de verschillen van geestesrichting vaak levendiger worden gevoeld
‘ dan de eenheid van het werk aller echte wetenschap: wg willen
ijf toch niet uit het oog verliezen, dat in het aankweeken der huma-
niteit alle ware beoefenaars der wetenschap een gemeenschappelijk
Q doel hebben; Ook waar velen onzer tijdgenooten het Christendom
aan die humaniteit vijandig, of althans er niet bevorderlijk voor
ii, achten, durf ik mg daartegenover zonder schroom plaatsen op den
bodem van het godsdienstig geloof, dat juist in het Christendom de
vervulling ziet van den eisch des tgds; en ten volle beaam ik het
woord van den Utrechtschen hoogleeraar Brill, wiens leerling te
mogen zgn ik als een groot voorrecht reken, dat »het immers nog
·*i altgd stouter is dat geloof te weerspreken dan het te belijden?
- De onderstelling dat de thansvigeerende wet op het Hooger
Onderwgs met een belijdenis, als zooeven werdbedoeld, in verband
g zou staan, kan wel moeilijk bij iemand opkomen. Toch acht ik
l het behoud eener faculteit, waarin het meerendeel der theologische
, ~ vakken aan onze Universiteiten onderwezen wordt, van niet geringe
‘ beteekenis. Immers ligt daarin de feitelgke erkenning, dat deze
il studiën niet uitsluitend voor de verschillende kerkgenootschappen
¢ bruikbaar en noodig zgn, maar dat ook een zedelgk belang voor de
g maatschappg er mede samenhangt. De vrge, waarlijk wetenschappe-
ä ‘. lgke beoefening der theologie, ook buiten kerkelgk verband, is een
l algemeen belang niet minder dan die van eenige andere wetenschap.
Door de resultaten van andere studiën volledig te aanvaarden, door
l i de wetenschappelgke methode in al haar strengheid toe te passen,
»; door voor de behoeften van den tgd ook op maatschappelgk gebied
' een open oog te hebben, zal de theologie misschien zeer van ge-
*2 daante veranderen; zg behoeft echter niet in ’t minst haar zelf-
standigheid te verliezen. Integendeel heeft zij op die wijze stellig
l
`l

is