HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 8

JPEG (Deze pagina), 976.22 KB

TIFF (Deze pagina), 9.94 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

. lt

6 l
zonneklaar, dat zg in onzen tgd vooral naar dit laatste streeft. In ·•,
schier alle opzichten ziet zich heden ten dage detheologie in nieuwe
verhoudingen gebracht. Ik denk hierbg niet voornamelijk aan de,
ten slotte voor haar beoefening niet alles afdoende, omstandigheid,
dat haar vakken gesplitst zgn in die, welke aan de Universiteiten en
die welke van wege Protestantsche kerkgenootschappen worden ‘
onderwezen. Veeleer heb ik het oog op de strenge kritiek, die de ip
theologie over eigen methode en resultaten moet oefenen, daartoe i
genoopt door de talrgke stemmen, die aan het Christendom, en dv
bggevolg ook aan de wetenschap die het beschrgft, recht van be-
staan ontzeggen. Ongetwgfeld heeft niemand op den gang der theologie ii I
in de laatste 40 jaren dieper en uitgebreider invloed gehad dan
D. F. Strauss. Met het machtige wapen van een meesterlgken stgl
heeft in naam der wetenschap de theologie, en in naam der
algemeene beschaving het Christendom bestreden; en althans de
eerste is nog niet van de haar toegebrachte slagen bekomen. Haar ·*!
beoefenaars, ook zulken die aan haar waarde gelooven, hebben ·
moeite den frisschen moed te herwinnen van hen, die zich aan een
onbesproken zaak wgden; en in de algemeene schatting bekleedt
de theologie niet meer de eervolle plaats van voorheen. Het uit- I
lokkende thema, door Strauss aangegeven, en waarover het zoo ï~
gemakkelijk valt piquante ontboezemingen te leveren, is met gver ‘
uitgewerkt; en op alle tonen verkondigt de literatuur van den dag il
de nederlaag van het Christendom, dat aan de behoeften en eischen
van den tgd niet meer zou voldoen, evenmin als _de theologie met ;
de andere wetenschappen gelgken tred zou kunnen houden.
Bg dezen stand van zaken mag men van een nieuwen hoogleeraar in j
de theologische faculteit verwachten, dat hg de richt.ing aanwgze, waarin
zgn overtuigingen liggen. En niemand kan het bevreemden, dat ik 1
daarbij den naam noem van mgn vader, wiens nagedachtenis ik F
wensch te eeren door op zgn voetspoor de waarheid te dienen. ·
[lg vatte de encyclopedie der wetenschappen op als een » echt ti
menschelgke, een zedelgke en religieuse idee," en wees daarin aan
i é
`l