HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 7

JPEG (Deze pagina), 770.49 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

Q Q; X A .·,2’jï' A
xägyëïiirr '«·(/ff Vl ·
I Xl .
"·~¥ïi€;;;‘_a te
1
s é
Mijne Heeren Leden van de Regeering en den Raad van
Amsterdam.
Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren, Studenten
dezer Universiteit! ë
1 En gij allen, die deze plechtigheid door uwe tegenwoordigheid i
vereert!
Geachte Toehoorders!
In de kringen der vaderlandsche godgeleerden heerscht sedert `
eenige jaren een algemeene belangstelling voor encyclopedische en I
methodologische vraagstukken. Het wezen der theologie en haar
juiste indeeling, haar object en haar methode, haar recht van be- E
staan, haar verhouding zoowel tot de andere wetenschappen als tot
de Christelijke kerk: - dat zijn de questien, waarop tegenwoordig
van verschillende zijden bij voorkeur de aandacht wordt gevestigd.
t Ik neem mg niet voor het aantal der vertoogen over deze onder-
` werpen heden met een te vermeerderen; maar wüs alleen op het
_ verschünsel van hun actualiteit als in hooge mate kenmerkend voor
de theologie onzer dagen. Immers zal men de behoefte aan ency-
clopedische studien meest zien ontwaken wanneer de eene periode
ten einde loopt en een andere aanvangt. In zulke tüden van over- J
gang tracht de encyclopedie het bestaande tot een systematisch i
" gel1eel te ordenen, of reeds in ruwe ointrekken het plan te ont-
werpen van het gebouw, dat nog verrijzen moet. Ilet schijnt mg