HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 36

JPEG (Deze pagina), 930.79 KB

TIFF (Deze pagina), 9.76 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

E ~
34 ·
g hem rust, die dien leerstoel zal bezetten. Blijft mü dan Uw vriende- `
lüke voorlichting en steun verleenen; en moogt Gij nog lange jaren
tot den bloei dezer Universiteit krachtig werkzaam zün.
j Müne Heeren Rector Magnificus en Leden van den Academischen
Senaat. Slechts aan enkelen uwer, wier genegenheid ik op hoogen
prüs stel, van vroeger persoonlijk bekend, ben ik echter over-
tuigd, dat ik mü in Uw kring niet lang vreemd zal gevoelen. Het
vriendelijk welkom, waarmede Gü den nieuwen amtgenoot in Uw mid-
den ontvangt, is mij daarvoor een waarborg. Houdt U dan verze­ i
kerd, dat het mijn ernstige begeerte is met U mede te werken, te .
U wedijveren tot het bevorderen van den bloei dezer Universiteit, en V
mij door Uw voorbeeld tot degelijke beoefening der wetenschap te ‘
laten aansporen.
j In nauwer betrekking treed ik tot U, M.M. H.H. Leden der
Theologische Faculteit. Het is mij een niet geringe bemoediging, dat A
ik op Uw eigen verlangen deze plaats naast U zal innemen. Voor *
de blüken van ingenomenheid, die Gü mij reeds gaaft, zeg ik
U hartelük dank. Te meer waardeer ik Uw aller vriendelüke
· gezindheid, omdat verscheidenen Uwer in mü geen geestver-
t want kunnen begroeten. Gü hebt mijn komst wenschelük ge-
keurd, schoon Gü evenmin als ik het verschil gering acht, dat ·
tusschen onze godsdienstige overtuigingen bestaat. Gij hebt dit on-
getwüfeld gedaan, omdat Gü in mü onderstelt een onpartüdige ,
wetenschap, die Gij te recht vraagt, en een eerlijke overtuiging, die *
Gij altüd eerbiedigt. Welnu in dezen hoop ik Uwe achting nimmer
te verbeuren, maar steeds meer te verwerven. Wilt mij, den jong-
sten onder U, de voorlichting van Uw rijpere ervaring en Uw rükere
wetenschap niet onthouden.
l Eindelük een woord tot U, M.M. H.H. studenten dezer Univer-
siteit. Uwe vorming tot degelijke leidslieden van Uw volk, Uwe toe-
F rusting voor den strüd des levens is het doel van al wat hier ge- *
j beurt. De geschiedrollen der tüden werden voor U geopend, opdat
W Gü mede daaruit zoudt leeren, wat noodig is om in dezen tüd
l
_ et
l
l