HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 35

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 9.70 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

WD
33
‘ Edel Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en Leden van
q den Raad dezer stad.
U heb ik te danken voor het vertrouwen te mijwaart betoond,
door mg te benoemen tot het gewichtig amt, dat ik heden aan-
vaard. Ik reken het als een groote eer dat mg moeilijk werk is
aangewezen, en dat gij mij tot het vervullen van een omvangrijke taak
niet geheel onbekwaam hebt geacht. Van den ernst, waarmede ik
die taak op mij neem, verlangt gij niet de betuiging in woorden
¢ maar het bewijs in daden. Welke opvatting ik huldig van de weten-
schap, die ik zal onderwüzen, is, naar ik vertrouw, uit al het gezegde
` voldoende gebleken. En waar ik in het begin müner rede heb ge-
sproken over het groote zedelüke belang der studiën voor de maat-
schappij, ben ik zeker dat ik op Uwe instemming mag rekenen.
Immers de geheele inrichting dezer stedelijke universiteit bewijst,
dat onder de gemeentelijke belangen, die Gij behartigt, de bloei der
a wetenschappen niet de laatste plaats bekleedt. Allerminst hier te
Amsterdam kunnen dan ook de Musen in de stilte zich afzonderen
D L van wat er in de wereld omgaat, zij zien zich juist te midden van
het gedruisch van het woelige leven een eereplaats aangewezen. Die
plaats willen zij handhaven niet door met een valsche populariteit
.. naar de algemeene gunst te dingen, maar door werkelük voor alle
stroomingen in het leven der menschheid een open zin te toonen.
Dit doel jaagt ook de godsdienstwetenschap na, en daaraan wensch
* ik mg geheel te wüden. De opdracht daartoe heb ik met blijdschap
uit Uwe handen aangenomen, en blijf mij bij voortduring in Uw
vvelwillendheid aanbevelen.
Ook de Uwe zij mg geschonken M. M. H. H. Curatoren dezer
Universiteit. Den goeden dunk hoop ik niet te beschamen, dien Gij
van mij aan den dag hebt gelegd, door my ter benoeming aan de
Stedelüke Regeering voor te dragen. lk verblüd mij, dat onder
* Haar bestuur en Uwe verlichte zorg hier, evenals te Leiden het
geval is, een leerstoel opzettelijk voor de geschiedenis der gods-
· diensten is opgericht, en gevoel levendig hoe groote verplichting op
A
K