HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 34

JPEG (Deze pagina), 853.52 KB

TIFF (Deze pagina), 9.70 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

i *9
{ .
l
ä
{ 32
l
onontbeerlijk bestanddeel der beschaving. Als zoodanig behoeft zij ql
geen nadere aanprijzing of rechtvaardiging. Ook de godsdienstwe­
i tenschap niet. Voor den waarlgk geloovige is de kennis welkom,
ç die hem wel niet meer behoeft te geven wat hij in zijn godsdienst
I reeds bezit, maar die hem in staat stelt voor zijn geloof de gezuiverde,
redelijke, met de beschaving overeenstemmende en daarom vrucht-
E bare uitdrukking te vinden. BQ den arbeid, die daartoe leiden zal,
E ontmoet men tegenwoordig allerwege nieuwe toestanden en gege-
g vens, waarmede men rekening moet houden. De levens- en denkvor- "
men in de beschaafde wereld van den nieuweren tüd streven er _
i naar zich steeds meer los te maken van de christelijke invloeden,
i die hun ontstaan en ontwikkeling hebben beheerscht, om voortaan op
i geen anderen grondslag dan dien der zuivere humaniteit te rusten.
l Daarenboven zijn en worden nog steeds op het leven der mensch-
heid de meest verrassende vergezichten geopend. De resultaten der
Sanskrietstudie tot gemeen goed gemaakt, geschiedenis en letterkunde A
j der oude kultuurvolken van het Oosten bekend, Binnen-Afrika ont- . .
j sloten door de volharding der kloekste mannen, straks wellicht voor
klein­Azie onder de macht van Engelands geld en geest een onge-
E kend verschiet geopend: ik noem slechts weinig van het vele, dat
onze leeftijd te zien geeft. Welnu waar zooveel vraagstukken der "
alleroudste gelük der allerjongste beschaving aan de wetenschap
worden voorgelegd, daar zal het niet gezegd worden, dat de *
{ theologen alleen geen aandacht hebben voor wat alle gemoederen
beweegt, dat hun oog te lichtschuw en hun blik te beperkt is om
een ruim veld te overzien. Dat aan deze Universiteit geen dergelük
verwijt de theologie treffe, daarvoor was reeds ruimschoots gezorgd,
maar daartegen hoop ook ik zooveel in mg is te waken.
j ”_" •
A
i