HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 33

JPEG (Deze pagina), 972.35 KB

TIFF (Deze pagina), 9.73 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

31
harten niet binden aan de vormen, waarin wij het beschrijven. Het
Q object eener wetenschap bestaat onafhankelqk van het onderzoek
naar zijn wezen en vormen. Het is een reusachtige waan, wan-
neer men van de wetenschap het voortbrengen van de religieuse
waarheid verwacht. Evenmin als de natuurwetenschap de natuur
heeft geschapen, evenmin kan ooit godsdienst het product wezen
onzer studiën. Daarom behoeven wij niet te vreezen dat die studiën
ooit den waren godsdienst des harten kunnen deren. Onze weten-
• schap heeft alle uitingen van het geloof te beschrüven, alle punten
der geloofsleer, ook xde kritieksten" te onderzoekembij dien arbeid
i` blijkt het dat geen enkel dier uitingen staat buiten de wereld,
waartoe de wetenschap toegang heeft, die nml. der eindige dingen,
der relatieve verhoudingen. Maar daarmede is niet ontkend, dat de
kern aller vroomheid, het geloof aan het oneindige, waarheid bevat
van een andere soort dan die welke de wetenschap stempelt.
‘ Het is noodig dit voorbehoud te maken. 'l`egen de in onzen tijd
zoo veelvuldige minachting der wetenschap kan men alleen strijden,
wanneer men ook voor overschatting van haar arbeid op zijn hoede is.
` Het heilzaam inzicht dat de wetenschap noch het eenige noch het i
hoogste is in het leven, wint ook onder geleerden steeds meer veld,
M gelijk het ten allen tijde het eigendom der wijzen is geweest. Velen,
die hun beste krachten aan de beoefening der wetenschap wijden,
erkennen volmondig dat >>in het weten alleen ’s menschen bestem-
" ming op aarde niet ligt." Ik denk hierbrj o. a. aan een man als
Helmholtz, aan wien deze woorden ontleend zgn. Elke ware weten-
, schap is te bescheiden, om den waan te voeden dat haar arbeid de
oplossing van het mysterie des levens zal vinden.
Het is er echter zeer ver van af, dat wij door deze beschouwing
ook maar eenigermate de beteekenis van ernstige studie zouden
verkleinen. De wetenschap werpt kostbare vruchten af voor het
· leven, haar beoefening is voor de vorming van het karakter van
hen, die later leidslieden van hun volk willen worden, onmisbaar.
­ Zij is een noodwendige functie van den menschelijken geest, een
t
» wt,. N. Y. l' . · -