HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 32

JPEG (Deze pagina), 904.27 KB

TIFF (Deze pagina), 9.73 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

30
dat ik u als onderwerp had aangekondigd. Maar de invloed is we-
derkeerig en het een laat zich van het ander niet afscheiden. De Q
vruchten, die de kennis van het Christendom afwerpt, ontvangt zg
zelf met woeker terug. Hoe beter wij het Christendom verstaan des
te beter zullen wg de godsdiensten begrijpen. Hoe dieper wg in de
godsdiensten doordringen des te meer zullen wij het religieus ge-
halte van het Christendom waardeeren. Paulus beschouwde de toe-
brenging der volken tot Christus als een middel om Israel te win-
nen. Zou het dan zoo vermetel zijn te meenen, dat wg door het •
z. g. Heidendom in onzen gezichtskring op te nemen, juister en
dieper kennis aangaande het Christendom zullen erlangen? i`
Onze beschouwing heeft hier de grenzen van het gebied der we-
tenschap bereikt. .Door op eenige vrij ver van elkander liggende ‘
onderwerpen uw blik te vestigen, heb ik getracht u te overtuigen,
dat inderdaad de studie der godsdiensten niet weinig belooft voor
de kennis van ’t Christendom. Maar dit neemt niet weg, dat in den `
· godsdienst schatkameren liggen, welke de wetenschap niet ontsluit.
H Wg mogen niet blind zgn voor het gevaar van dit te miskennen. M
Heden ten dage zgn door tal van nieuwe ontdekkingen allerwege
gedaan onze meeningen over veel wat den godsdienst raakt, geschokt,
en moeten wg er op verdacht wezen, dat nog veel meer aan het ‘
licht kan komen en de fondamenten onze theoriën over den gods-
dienst ondermijnen. De factoren, welke een eenigszins volledige be- ,
schrgving en beschouwing van den godsdienst in zich moet opnemen,
zgn op verre na nog niet aanwezig, en naar gelang zij bgeenkomen
zullen onze inzichten telkens nieuwe wijzigingen ondergaan. Welnu
bij dit alles heeft het het voorkomen alsof de godsdienst zelf een
problematisch karakter verkrijgt, en niet meer die eigenaardige ·
zekerheid en vastheid aanbiedt, welke de voorwaarde is van zgn
kracht. Dezen schgn nu moeten wg vermgden, en het leven des ·
t