HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 27

JPEG (Deze pagina), 921.08 KB

TIFF (Deze pagina), 9.80 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

l
lj
l
l
25
kunnen bestaan, maar ook gelgk hun beeld zich aan het geloof
V hunner belgders heeft voorgedaan. Gevoelt men een rechtmatige
huivering om een anderen naam te noemen naast dien van hem,
E wiens eenige waardigheid men erkent, wg doen het in de overtui-
ging, dat ook hierdoor zgn grootheid niet kan verkleind worden,
maar integendeel te meer zal uitblinken. Want al vertoont Buddha
” met Christus de sterkste gelgkenis hierin, dat ook hij met de grootste
zelfverloochening alles voor het te bereiken doel heeft opgeofferd,
V dat doel verschilt bij beiden zoo sterk mogelgk. Daar de bevrgding
i der individuen van de rampen van het bestaan; hier de vestiging
' van het koninkrijk Gods. Daardoor verandert alles van karakter.
_ Buddha ontleent den prikkel voor zgn handelingen aan de beschou-
* ‘ wing van de ellende dezer wereld; Jezus put zijn kracht uit de
V gemeenschap met zgn hemelschen Vader. De Indische prediker geeft
E zedelijke voorschriften, wier nakoming het middel is om de
V verlossing te erlangen; de Zoon van God maakt zgn discipelen tot
kinderen Gods, opdat zg in hun wandel het beeld van hun hemel-
schen Vader vertoonen.
= III. "
1 Nog rest ons één verwachting te bespreken, die aan de studie
'°‘ der godsdiensten zich hecht. Onder de beloften der godsdienst-
I wetenschap bekleedt die een voorname plaats, welke ons voorspiegelt,
g dat wg door kennis der godsdiensten tot kennis van den godsdienst
i zullen geraken, hetgeen natuurlgk ook op onze beschouwing van
ä ’t Christendom den machtigsten invloed oefenen zal. Al ligt het
V hier aangeroerde onderwerp grootendeels op ’t gebied van de wgs-
begeerte van den godsdienst, ook de historische studie heeft enkele
bakens noodig, waarnaar zg haar koers kan richten. Daaronder be-
‘ hoort m. i. in de eerste plaats de overtuiging van de onhoudbaarheid
Q _ eener onwetenschappelgke en ongodsdienstige scheiding tusschen het
•‘
l ,
t