HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 26

JPEG (Deze pagina), 948.04 KB

TIFF (Deze pagina), 9.80 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

l
Q
l
24
dan in de paden beschreven wordt, maar niet dat er een andere
wereld bestaat dan die, welke zoo vol is Vüll jammeren. Wanneer Q
heiligheid het doel is, dat ook in het Buddhisme den beoefenaar is
gesteld, dan lichte men dit begrip niet toe uit het christelijk ideaal, K
waarvan de naam gelijk luidt. De Arhats, die de begeerte blusschen `
en het gevoel dooven, het levensbesef pogen te vernietigen en het
Nirvàna te bereiken, streven naar een ideaal, dat zuiver negatief «
van aard is. Soms prijzen de Buddhistische voorschriften het goede
wel aan op een wijze, die meer aan de Nieuw Testamentische her- +
innert. Bij spreuken als deze: » nimmer in deze wereld houdt haat Q
>> op door haat, haat houdt op door liefde," en >>laat een man kwaad T
» te boven komen door goed, den gierigaard winnen door een gift,
» den leugenaar door waarheid," denken wü aan apostolische woor-
den, te welbekend om ze hier in herinnering te brengen. Maar Q
hoe positief zulke uitspraken van Buddhisten ook klinken, aan de Q
oneindige macht van het goede om het kwade te overwinnen wordt ’
in dien godsdienst geen hulde gedaan. Hetbeginsel ontbreekt, waarop
een actieve zedelijkheid kan rusten, doordat het goede alleen wordt
aanbevolen als middel om aan het kwaad te ontkomen. Karakteristiek
is het verschillend gebruik in het Nieuwe Testament en in een paar Q
Buddhistische spreuken van hetzelfde beeld gemaakt. Tegenover .
de oneindige behoeften van het menschelük hart vernemen wij de `
Woorden van Jezus: »Zalig die dorsten" en » Ik zal u het levende
awater geven;" terwül de Buddhistische troost luidt: » vernietiging *
»van den dorst komt alle verdriet te boven," en de lafenis voor Q
den heilige daar bestaat in »het water van een leven van afzonde-
>>ring, het water van het temmen der hartstochten, de aangename
»drank, genaamd inzicht in de waarheid." i
Wilde men de vergelüking tusschen het Christendom en het Q
Buddhisme uitwerken, niets zou daarvoor geschikter wezen dan de
personen van hun stichters naast elkander te plaatsen en een parallel
te maken tusschen het leven van Gautama Buddha en dat van Jezus .
Christus, niet alleen op die punten, die voor de historische kritiek Q
è
l
l
"l