HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 25

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 9.83 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

l
,l
Q
i 23
t
K heid niet tot het wezen of tot de eigenschappen Gods, zg is slechts
Y de willekeurige betooning van de gunst des Almachtigen. Hoe wgd
echter de klove gape tusschen ons godsbegrip en dat der volgelin-
l gen van den profeet, de gemeenschappelijke erkentenis van de een-
heid Gods maakt toch dat er voor de christelgke dogmen geen belang-
‘ rgker parallellen bestaan, dan die, welke de leer van den Islam
oplevert.
j Op geheel ander gebied dan dat der leer brengt ons de verge-
lijking van het Christendom met den derden wereldgodsdienst: het
Buddhisme. Het is bekend, dat deze godsdienst Qoorspronkelgk
* L geen godsbegrip vormt, maar dat zgn zwaartepunt ligt in de schat-
ting der wereld en de opvatting van het leven, kortom in de ze-
­ j delijke atmosfeer, welke hg heeft geschapen. Welnu daarop moeten
wg dan letten: op de geboden die in het Buddhisme den wandel
besturen, op de stemmingen die de vroomheid kenmerken, op den
weg waarlangs men het doel des levens tracht te bereiken. Men
. pleegt dit alles, vooral wanneer men tegen »moderne Buddhisten"
` te midden der Christenheid te velde trekt, met den naam van Pes-
simisme aan te duiden, en de tegenovergestelde opvatting als de
1 christelgke aan te prijzen. Niet zonder reden, maar toch niet met
. - onbestrijdbaar recht. Vooreerst is er tusschen Buddhisme en Chris-
. tendom in dit opzicht geen absolute tegenstelling; ook in de Chris-
tenwereld klinken door alle eeuwen heen pessimistische tonen, wier
{ waarheid allerminst wordt miskend door den godsdienst die o. a.
I predikt dat de geheele wereld in het booze ligt. Wanneer wg in
ii weerwil daarvan de christelgke opvatting optimistisch durven noemen,
u is het omdat zg zulk een schatting van het leven niet naast maar
C boven de pessimistische gedachten handhaaft. Pessimistische en op-
timistische denkbeelden zgn in het Christendom niet gecoördineerd,
maar de eersten aan de laatsten gesubordineerd. In het Buddhisme
" daarentegen heerscht geen optimistisch geloof over de pessimistische
lf waardeering der wereld. De vier waarheden leeren wel, dat er i
j om aan de ellende van het leven te ontkomen een weg is, die