HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 22

JPEG (Deze pagina), 971.18 KB

TIFF (Deze pagina), 9.80 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

E
I I
I .
I
20
I ons gemoed weinig op. Daarom klaagt een Wordsworth (gg _
I vergunt mij wel des dichters woord in het oorspronkelijk aan te I
halen) >>Little we see in nature that is ours," en treurt Schiller over I
de »entgötterte Natur," waaruit met de Grieksche goden leven I
en vreugde gebannen zgn. Alleen dichters, die in bewondering die .
I natuur gadeslaan, vernemen nog »het machtig antwoord van ·
haar rede tot de onze" (Byron). Met Christelgke vroomheid I
echter sluiten deze gevoelens slechts zelden een verbond. Chris- I
tus zelf heeft wel een levendigen natuurzin aan den dag ge-
legd, en Paulus was, althans in theorie, niet blind voor wat
de schepping van God ten toon spreidt (Rom. I : 20), maar de V
I christelijke leer schuift dergelijke gedachten meestal zeer op den _
`achtergrond. De mystische natuurphilosophie, die het physisch I
karakter der ethische waarheid handhaaft, en door allerlei theoso-
I phische bespiegelingen het leven der natuur verklaren wil, is nim-
I mer in de Christenheid tot gemeen goed geworden, en geeft daaren-
I boven voor de oude mythologiën geen surrogaat, omdat haar be-
I schouwingen meer den stempel dragen eener f ntastische wgsbe­ `
geerte, dan van een open zin voor het leven der natuur; Daarom I
4 is het verkeerd in zulk een modern gekleurde natuurphilosophie I
den sleutel te zoeken voor de verklaring der oude mythen, het- s
? geen b. v. door de symbolische school van Creuzer beproefd is.
I Zulke pogingen doen ons slechts duidelgker zien, dat het gevoel,
I hetwelk de mythenvorming beheerscht, in de Christenheid niet in-
heemsch is. Onze religie sluit den natuurdienst ten eenenmale bui-
I ten haar gebied, en schgnt zelfs voor het aankweeken van natuur-
‘ zin niet zeer bevorderlijk. Volgens de christelijke prediking wordt de
I kennis Gods niet verkregen door het leven der natuur te bespie- I
den. Zij klimt niet van de schepping op tot den Schepper, maar I
legt al den nadruk op het inwendig leven. Het Christendom is geen I
aesthetische, maar een door en door ethische godsdienst. Dit ka-
I rakter leidt er van zelf toe, dat zgn belgders aan de natuur luttel v
I aandacht schenken. Om God te dienen moeten zg immers zich

S. A J ._... I I M__ · I . X