HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 9.77 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

»•
’l7
*, waartoe wij zelf behooren. De Germaansche godenleer leeft
nog voort, niet alleen in het sprookje, maar in tallooze gebrui-
ken en plechtigheden, die een Christelijk vernis hebben ont-
vangen, maar wier ware wezen onzer kennis niet meer ontgaat,
sedert Grimm en zgn navolgers zoo schoone vruchten op ’t gebied
der Germaansche mythologie hebben gekweekt. Gewoonten die de
kerk aanvaardde en wgdde, o1ndat zg ze niet kon uitroeien, verhalen,
waarin de Ghristelgke heilige, die er de held van is, slechts gebrek-
Ԥ kig den heidenschen God verbergt, wien zg oorspronkelijk golden,
feesten bij wier viering het Heidensche en het Christelijke tot een
7 zonderling mengsel is vereenigd, men denke b. v. aan de oogst-
feesten en aan den kersttgd; - al dergelgke zaken doen zich voor
aan den blik die de geheimen van het Germaansche volksleven poogt
te doorgronden.
Wg zgn hier op een terrein beland, waarop nog wel veel arbeid
à, te verrichten is, maar waaraan toch betrekkelijk reeds meer moeite
is besteed dan aan de vraag naar het verband tusschen de Ooster-
sche, llellenistische en Romeinsche beschavingen ter ééne, en het
Christendom ter andere zijde. De nauwkeurige studie der godsdien-
sten moet deze leemte in onze kennis van ’t Christendom aanvullen.
* Nog is het twgfelachtig of wij den historischen voortgang van het
Christendom juister voorstellen door het paulinische beeld van een
Israelitischen wortel en stam, waarop vreemde loten zijn geënt, dan
"°' door dat van een zaadkorrel, die uit het Joodsche landver over de
zee gedragen in heidenschen bodem is gevallen, en eerst op dien
grond tot een machtige plant is geworden. Het is de taak der ge-
schiedenis orn op zuiver wetenschappelijken weg uit te maken, hoe-
veel neidensche elementen in alle bijzonderheden van leer, eere-
dienst en leven der oudste Christenen schuilen en wellicht zich tot
ons hebben voortgeplant. Dit werk van zifting en waardeering wordt
é n onzen tijd allengs mogelijk, nu men voor de kennis der
oude godsdiensten steeds nieuw materiaal vindt, en nu tevens
de kritische methode de resultaten van den wetenschappelgken
Q