HomeHet belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het ChristendomPagina 13

JPEG (Deze pagina), 874.25 KB

TIFF (Deze pagina), 9.85 MB

PDF (Volledig document), 32.00 MB

ll
L aut falsum sentire, aut, quod non satis explorate perceptum sit et
oognitum sine ulla dubitatione defendere!" Aan waarschuwende voor-
P beelden ontbreekt het voorwaar niet, en wie »valsche analogiën in
g de vergelrjkende theologie" wil verzamelen heeft ze voor ’t grgpen.
{ Om slechts enkele gevoelens, die nog in uden alleijongsten tijd zgn
, voorgestaan, te vermelden: hier worden de symbolen van den Para-
` düsboom en de slang uit het bübelsoh verhaal van den zondeval,
met phallische ideen, ginds de trekken van den Egyptischen Ptah
Q met de Finnen in verband gebracht, terwül men elders niet schroomt
van het leven van Jezus een mythe van den wasdom van het graan
QL te maken! Op ’t gebied der godsdienstgesohiedenis is bijna geen
meening zoo onzinnig, of zij wordt met omhaal van geleerdheid
E h aanbevolen. Men kan dus niet voorzichtig genoeg wezen, mits men
§ die voorzichtigheid ook tot dat gevoelen uitstrekke, waarvoor men
i` zelf voorliefde koestert. Over ’t geheel verdient de wenk behartiging,
t die ligt in de volgende zinsnede van Peschel: >>Kwalijk voorbereiden
• wagen zich bg voorkeur aan de hoogste en duisterste vraagstukken,
en geraken dan tot voorbarige resultaten, die natuurlijk hoegenaamd
geen waarde bezitten." e
T Zonder dien raad in den wind te slaan, zal ik trachten te ont-
a wikkelen wat de studie der godsdiensten voor de kennis van
’t Christendom belooft. Wij kunnen niet in bijzonderheden voor-
spellen tot welke uitkomsten het onderzoek zal leiden, maar wel in
•· hoofdlijnen de richting aangeven, waarin het zich zal bewegen. Waar
wü aldus den blik vooral op de toekomst richten, zal het ons blij-
ken dat toch zonder grootspraak ook op reeds verrichten arbeid kan
gewezenïworden.
l
i
I