HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 857.12 KB

TIFF (Deze pagina), 9.83 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

* 7
Beklaagt het land met ons het verlies der vorstin,
onze stad verheugt zich met deze Hoogeschool in het
g behoud en herstel van een man voor wiens leven wij
kort geleden nog hadden te vreezen. Moge het verdien-
stelijke hoofd dezer gemeente, de hooggeachte curator
onzer Hoogeschool, teruggekeerd, naar wij hopen, in het
bezit van al zijne krachten, nog lang werkzaam zijn tot
bevordering van het heil onzer Utrechtsche medeburgers l
; binnen en buiten- de Universiteit.
Een ander, wel is waar, maar niet minder levendig
U gevoel van blijdschap rijst in mij op, wanneer ik denk
` aan een ander verlies, dat onze Hoogeschool heeft be-
9) dreigd maar tot onzer aller voldoening Werd afgevveerd.
3 Ik ben overtuigd uit aller naam te spreken, vvanneer ik
hier openlijk mijnen hooggeschatten ambtgenooten Fnunv
en KOSTER hartelijk dank zeg voor hun besluit om aan
, onze Akademie verbonden te blijven. Gij, waarde Fnunv, u
dl zijt ons trouvv gebleven al hebben ook de hoofdstad van
{ het rijk en onze groote zusterakademie te Leiden ge-
, vvedijverd om de eer U te bezitten. En Gij, waarde
vriend Kosrnn, pas kort geleden uit de omhelzing des
ยท doods aan ons en aan de wetenschap teruggegeven, hebt
vvederstand geboden aan de verleiding om terug te keeren
L tot de stad waarin Gij de gelukkige lente van Uw akade-
mieleven hebt doorgebracht en waar nu, in het midden
van oude en nieuwe vrienden, een rijke oogst Uw deel
1

gl