HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 777.48 KB

TIFF (Deze pagina), 9.83 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

.ï;w‘;1;z.::.:;~:ïa:~.'x .: riïignr. =·-.:.; *;;;,4 .:..·. .T;. ., ,«;;;,;. ,.I¤.;,,.T.,,;K«..;,w,E;;,;,,,.`,,.;;,;,;..,‘..ç ..,m.,,,.....___,,,,,,____,__,, ,____ __
I l
6 I
'
g te verheffen! In den edelen wedstrijd met onze zuster- «
` akademiën dien wij van heden af op een nieuw terrein,
-, met nieuwe wapenen, met vernieuwde inspanning zullen
,· voortzetten, scharen wij allen ons om de banier waarop g
onze sol justitiae prijkt, met de leus: exoelsior! l
VVas de tijd van mijn rectoraat buitengewoon kort,
arm was hij niet aan gebeurtenissen belangrijk genoeg
om hier vermeld te worden. i
In de eerste plaats rust op mij de treurige plicht in
uw geheugen terug te roepen het overlüden van Hare è
Majesteit de Koningin Sorrmi FREDERIKA MATIIILDA op J
, 3 Juni. Het verlies der geëerbiedigde vorstin, diep
gevoeld in alle kringen van Nederland, trof zeker niet
het minst de vertegenwoordigers der wetenschap. Immers
ook op het gebied der wetenschap gevoelde de zoo hoog j
begaafde vrouw door aanleg, neiging en studie zich te "
Il huis. Niet weinigen onzer hadden het voorrecht zich V
j persoonlijk te overtuigen van de buitengemeene geestes- ä
. gaven, van het schrandere verstand, de ruime en nauw-
V keurige kennis dier vrouw die reeds voor dertig jaren '
I de bewondering van eenen Alexander von Humlooldt had
j opgewekt. Wa1"e het ook slechts om `die redenen, de
nagedachtenis der Koningin zoude aan onze Hoogeschool ·
in eere blijven leven;
l ël ï r
? ' l

gl
I I