HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 865.32 KB

TIFF (Deze pagina), 9.84 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

rs:. rw wes;. e 2.1. .. - · ...< zw.,;.e;;.Z.;.:<~;;;.me.-. -..ma. _;......m.n.._..,,_-_ _4`ü ._,___._
'
3
_ ï
‘ l
I Il
‘ 4 =
5
Toen een week geleden het bericht den senaat kwam ,
l verrassen dat het rectoraat op den dag van heden in 2
w andere handen zoude overgaan, bleef mij met het oog
op den korten, bovendien door velerlei oflicieele werk-
S zaamheden reeds beperkten tijd, geen keuze.
nl Gaarne hadde ik dit anders gewenscht. Wij staan heden
aan een keerpunt in het leven van het Hooger Onderwijs
in Nederland en van onze Hoogeschool in ’t bijzonder. _ E
` Het betaamt wel, zoodanig keerpunt niet voorbü te laten 5;
gaan, zonder de beteekenis er van zich helder voor den
geest te roepen. r
In het leven van ieder organisme, ook in het normale,
hebben van tijd tot tijd groote omwentelingen plaats,
U waardoor de verbroken harmonie met de levensvoorvvaarden "
{ · zich tracht te herstellen. Wanneer de som der elemen-
taire, afzonderlijk soms nauwelijks merkbare stoornissen,
die ook op het meest harmonisch bestaan onophoudelijk 1
haren invloed doen gelden, een zekere grootte overschrüdt, E W
dan wordt de oude evenvvichtstoestand verbroken. Er {Q
. begint een algemeene beweging, een algeheele o1nwente­
ling, die in korteren of langeren strijd tot herstel van
, een nieuwen voor verder bestaan geschikten evenwichts­ g
toestand of - tot vernietiging van het organisme leidt.
_ Geen belangrijker taak, dan dergelijke omwentelingen
ik aan eene nauwkeurige beschouwing te onderwerpen, hare
pl ontwikkeling, haar wezen, hare mogelijke gevolgen nate- p
gaan. Want zoodoende slechts zal men, waarop het den ip
l

, l
V
l l
·•
l