HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 712.97 KB

TIFF (Deze pagina), 9.78 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

_ L, A . Yv . E nl E A-- ~~,­WW­e~w­~~-­-A­» WM-~-­~­~~~-«~--~ ,ä
K Q EDELGROOTACHTBARE HEEREN GURATOREN DER
_ A UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL,
. WEI,EDET,GESTRENGE HEER SECRETARIS VAN HET
COLLEGIE DER GURATOREN,
E HOOGGELEERDE HEEREN PROFESSOREN, ZEER
_, GEACHTE AMBTGENOOTEN,
» WELEDELE HEEREN STUDENTEN AAN DEZE
1 - HooGEscHooL, ‘l
En voorts Gn ALLEN DIE DEZE PLECHTIGHEID
MET UWE TEGENXVOORDIGI-IEID VEREERT,
Zeer geëerdc toehoorders!
~ H Indien ik heden, afwijkend van de gewoonte müner
voorgangers, geen gebruik maak van de gelegenheid die
de overdracht van het rectoraat mij aanbiedt, om over
een of ander vraagstuk van algemeen belang tot U te
spreken, maar bij het nederleggen van mijn ambt mij
bepaal tot een verslag van de lotgevallen onzer Hooge- .
school in den tijd van mijn rectoraat, dan, meen ik,
behoeft dit geen nadere verklaring.