HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 829.18 KB

TIFF (Deze pagina), 9.65 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

·é
Q 15
blijken te geven van hare belangstelling. Tiibingen en
Upsalci hadden een uitnoodiging gezonden om deel te
nemen aan de feesten, door elk dier beide akademiën tot
viering van haar vierhonderdjarig bestaan te geven. Dank
aan de bereidwillige medewerking van HH. Curatoren
, mocht de senaat twee afgevaardigden benoemen, die de
3 gelukwensehen onzer Hoogeschool aan de duitsche en
zweedsche zuster zouden overbrengen. Daar de rector
{ verhinderd was , van zijn voorrecht tot vertegenwoordiging
der Hoogeschool in die gevallen gebruik te maken, werden
de Heer VAN HEMVERDEN - voor Upsala - en de Heer
J QUACK - voor Tübingen - met die eervolle taak belast.
il Buitendien viel aan één uit ons midden, den hoogleeraar
Donnnns de onderscheiding te beurt, door de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, naar Upsala
te worden afgevaardigd, alwaar hij mede als tolk der
gevoelens van de Nederlandsche universiteiten het woord
voerde.
Allen zijn, na gelukkig volbrachte taak, rijk aan aan-
gename indrukken, weder in ons midden teruggekeerd.
Wij verheugen ons en zijn hun dankbaar dat zij er toe
hebben mogen en willen bijdragen om de banden nauwer
toe te halen die de Hoogescholen der verschillende volken
met elkander en in ’t bijzondere onze Hoogeschool met
de beide genoemde zusterakademiën verbinden.

i
ik De dag tot hervatting van den arbeid is nu aangebro-
ä
1