HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 815.54 KB

TIFF (Deze pagina), 9.65 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

l
l 14 g
menig deskundigen bezoeker, uit Nederland zoowel als uit
den vreemde. Het botanisch laboratorium en de hortus
j 0. a. werden in de maanden April en Mei j. l. bezocht li
door verscheidene vreemdelingen van naam, die het in
Amsterdam gehouden internationaal botanisch congres
hadden bijgewoond. Niet onvermeld moge hierbij blijven, j
dat bij gelegenheid van dit congres eene inzending van
zeldzame tropische vruchten, zaden en houtsoorten uit
j het botanisch museum met een gouden medaille werd {
bekroond.
Met bijzondere voldoening echter zien wij terug op de
j eer in de maand Julij j. l. aan onze Hoogeschool bewezen
door Z. M. den Keizer van Brasilië. Immers de komst ii
van den vreemden vorst te dezer stede goldt schier uit-
sluitend onze Hoogeschool. Ontvangen in deze senaats­
3 kamer door het college van Curatoren, den prorector en tal
van Hoogleeraren, bezocht Zijne Majesteit achtereenvolgens
j het physiologisch laboratorium, de anatomie, het zoölogisch
instituut, het meteorologisch observatorium, de sterrenwacht
en het gasthuis voor ooglijders, overal door züne opmerkin­
gen en vragen de blüken gevende van de belangstelling
eens deskundigen. Het was niet zoowel het hoofd van
den machtigen staat, als het geleerde lid van de Royal
Society, de Associé van het fransche Instituut, waaraan
de Hoogeschool het voorrecht had hare hulde te bewijzen.
Kort na dit vorstelijk bezoek had de Hoogeschool ge-
legenheid aan twee buitenlandsclie zusteruniversiteiten
: i
3
l ?
1
I
al
.1 ’
.·j ‘ä
g ·