HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 871.31 KB

TIFF (Deze pagina), 9.68 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

·.$
Q 13
` gen spoedig, zeer spoedig, met een gunstig resultaat
l bekroond worden. Dringend is de behoefte van den
Hoogleeraar Kosrnn aan nieuwe localen. Nu hij zich
voortaan geheel aan de Anatomie kan wijden, doet zich
het gemis aan een geschikte gelegenheid voorhmikroskopisch-
anatomisch en embryogenetisch onderzoek sterker gevoelen.
‘ Steeds nog blijft ook de aanbouw van een kleinen koepel
i met een plat voor de oefeningen der studenten in prak-
tische sterrenkunde zeer wenschelijk, en bovenal- ik raak
hier aan een vraagstuk van algemeene en hooge betee-
kenis - is er behoefte aan eene aan de sterrenwacht
verbonden woning voor den directeur.
Het zal voldoende zijn deze desiderata hier even te
Q noemen. Op eene andere plaats heb ik reeds de vrijheid
genomen meer uitvoerig op de nog bij onze akademische
instellingen bestaande leemten en gebreken te wijzen.
Zwijgen zal ik heden daarom ook van een overigens
allergewichtigst punt, de noodzakelijkheid namelijk eener
‘ concentratie der a/academische in¢"2'cht2`ngen op één zoo klein
_` mogelijk terrein der stad. Het streven naar die concen-
tratie als leidend beginsel bij alle in het vervolg te ne-
men maatregelen tot uitbreiding en wijziging der akade-
mische inrichtingen te zien aangenomen en praktisch
gehandhaafd, blijft op den duur een der meest dringende
· wenschen der Hoogeschool.
Reeds hebben de nieuwe akademische inrichtingen de
Q belangstelling opgewekt en den lof mogen wegdragen van E