HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 832.76 KB

TIFF (Deze pagina), 9.62 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

,, M
de eerste, maar uit afgeleidde bronnen geput. In plaats
u van zuiveren, schenkt men onzuiveren wijn, zonder het
zelf te weten en te willen.
Is zelfstandig onderzoek nu onmogelijk, dan staat -·
het spreekt van zelve -­ de wetenschap stil, en op stil-
stand volgen achteruitgang, ondergang! Niet slechts voor
. het wetenschappelijk onderwijs, maar ook rechtstreeks
i voor de wetenschap zelve is dus steeds klimmende ver-
deeling van den arbeid een absoluut vereischte!
De heilzame gevolgen van de in die richting aan onze
Hoogeschool reeds gedane stappen zullen niet uitblijven
en naar wij hopen tot verdere soortgelijke stappen met
bijzonderen nadruk opwekken.
O Niet het minst mag in dit opzicht verwacht worden
van de nieuwe lctbomtorict voor ncttuuroizderzoclc, die,
_ dank aan de warme belangstelling en de onafgebrokene
pogingen van H.H. Curatoren, in den laatsten tijd of
geheel nieuw ontstaan zijn of op ruimere schaal werden
' ingericht. De woorden van dank en hulde, door den
_ vorigen rector bij zün aftreden tot H.H. Curatoren ge-
richt, maak ik gaarne tot de mijne, en nieuwe heb ik
er aan toe te voegen. Want ook gedurende de weinige
maanden van mijn rectoraat hebben zich verscheidene
dier instellingen in belangrijke nieuwe aanwinsten en ver-
beteringen mogen verheugen. Het zij mij vergund, de
voornaamste er van hier openlijk te vermelden.
_ ., In den hortus botcmicus is de bouw eener sedert lang