HomeToespraak bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool op 1 Oct. 1877Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 856.76 KB

TIFF (Deze pagina), 9.82 MB

PDF (Volledig document), 13.75 MB

tgv
_;;_ - 9
volmaakter of schooner of omdat ze uit meer massa
opgebouwd zijn dan de andere, maar omdat er eene
meer volkomene verdeeling van den arbeid in hun orga-
nisme zich openbaart. Waarop anders berust alle voort-
schrijdende ontwikkeling, als op de ontwikkeling van
bijzondere organen voor bijzondere functies? VVaar alle
functies aan een en hetzelfde orgaan worden toevertrouwd,
is geen functie tot noemenswaardige hoogte ontwikkeld,
blijven alle verrichtingen onvolkornen.
Ditzelfde beginsel heerscht op het gebied van den geest.
‘ De geschiedenis ook der wetenschappen leert het op
iedere bladzijde.
Men brenge hiertegen niet in ’t midden dat de voort-
‘@ gaande splitsing van den arbeid de wetenschap eindelijk
zoude moeten leiden tot een doel- en nutteloos zoeken
naar kleinigheden, dat door het afdalen in de kleinste
bijzonderheden de ruime blik over het geheel, het ver-
. band tusschen de enkele takken van wetenschap zoude
*> verloren gaan. De geschiedenis leert ook hiervan het
_ tegendeel! Nooit, wij durven het gerustelijk beweren,
was het verband tusschen de verschillende wetenschappen
nauwer, nooit was de invloed, dien de eene wetenschap
` op de andere uitoefende grooter en vruchtbaarder, dan
in onzen tijd, waarin de detailstudie een vroeger onge-
kende hoogte heeft bereikt. - En waartoe, vragen wij,
een verband tusschen verschillende wetenschappen, wanneer
,; _ geene dier wetenschappen op zich zelve deugt, wanneer de _