HomeHet raadsel der ervaringPagina 7

JPEG (Deze pagina), 721.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

. . _ `._.,,.....;,..­·­«­­­­­­v w»~·«­·>•v•=¤==··¤v»­·=••­·~­-y­­·~==w««=»­«w»­­·ï,<­­­~­z·.>­·­.­­«.«·•,­··ïm,4,~«.«·,»·..«..«».«...­«. «»· vx_1
l 5
1 - {
M AANz1m~1mj1<E EN Hooeemcurn Vnnemnnnmex
•·
Een philosoof als zoodanig is een zonderling schepsel. ,
Hij vindt raadselachtig wat in de schatting van anderen ,
van zelf spreekt, en bekreunt zich weinig om dat, waar
de meesten groot gewicht aan hechten. Terwijl bijna alle 9
menschen onophoudelijk bedenken, dat zij juist deze of
die individu zijn, en wat daaruit voortvloeit, overweegt ,
de philosoof wat het in heeft mensch te wezen en is het
voor hem een probleem, hoe de mensch individu en l
subject van kennis tegelijk kan zijn. ,
Gij zit in den schouwburg en uwe oogen zijn op het A ;
tooneel gericht. Onder de verschillende personen, die ,
gij ziet handelen en hoort spreken, is er één, die u l.
bijzonder verwant is. Is het misschien uw broeder, uw
$_ vader? Neen, gij zelf zijt het. Dan natuurlijk uw beeld,
rl eene nabootsing van u zelven, misschien uw dubbelganger?
l` Neen, gij ziet daar u zelven in eigen persoon, omgeven ï,
van allerlei andere dingen en personen, en daarmede gl
handelend en lijdend in betrekking staande. - Maar die
onderstelling is ongerijmdl ­­ Volstrekt niet; zij is waar­· l
heid, onafgebroken, alledaagsche waarheid. Ik heb u de
7 rol geschilderd, die de mensch, zoowel met zelfbewust-
zijn als met bewustzijn van andere dingen toegerust, in
‘|§ A
l ll
l l