HomeHet raadsel der ervaringPagina 59

JPEG (Deze pagina), 809.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

v e ‘ r · e ,,
I
l . , 57
i veld hunner arbeid moge wezen, door ééne gedachte
bezield en in haar vereenigd zijn: vermeerdering en ver-
"> spreiding van wetenschap.
Door uwe optreding aan onze universiteit, hooggeachte
Muller, is aan de studie van de geschiedenis des vader-
lands, welke tot dusver onzen reeds met zoovele vakken
u bezwaarden Moltzer was opgedragen, eene meer zelf-
I standige en dus meer eervolle plaats verzekerd.
{ Gij, hooggeachte Plugge, die eene schoone betrekking
4 in Japan hebt prijs gegeven, om in het vaderland niet
’ enkel kennis te verspreiden, maar tevens door eigen
onderzoek kennis te vermeerderen, zijt teleurgesteld,
want tot dusver werd u enkel gelegenheid gegeven om
eene chemie te beoefenen, waarbij men zich de handen ‘
niet nat maakt. Wij vleien ons dat, dank zij de zorgen van
h I·I.H. Curatoren, gij spoedig zult erlangen wat gn voor
Tj onderwijs en eigen studie noodig hebt.
Mijn verhaal der fata zou ik thans kunnen besluiten.
Echter wil ik nog aan den ouden, trouwen dienaar, die
t _ wegens ziekte na 25 jarigen dienst zijn post heeft moeten
opgeven , en die alle professoren , welke binnen de genoemde
3 · tijdsruimte aan onze universiteit korter of langer ver-
bonden waren, op twee na, heeft zien komen of gaan,
Q aan onzen vroegeren pedel Eltjo Smit, aangename rust
en een gezonden ouden dag toewenschen.
Thans verklaar ik het oude academiejaar voor geëin-
; digd. Alle eer en macht, welke in mijne handen hebben
berust, leg ik in de uwe, hooggeleerde Huizinga, die _
op voordracht van den Senaat door Z. M. den Koning
tot mijn opvolger zijt benoemd.
Salve, Rector Magniüce! Iterumque salve!
De aanvang van uw bewind zal door luidruchtige en ‘
v