HomeHet raadsel der ervaringPagina 58

JPEG (Deze pagina), 838.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

v
I
56 ¢~
woonde eerst te Utrecht, daarna te ’s Hage. Prof. Francken i
was zün opvolger alhier. Dr. van Heusde heeft veel ge-
schreven; philologie en oudheidkunde waren de vakken, g,
waaraan hij de onderwerpen zijner geleerde studies ont-
leende. - I
Mijn waarde Gratama, de zon van uw levensgeluk is
ondergegaan; maar het leed heeft u niet ontzenuwd en "
de diepe rouw heeft u niet verhinderd als hoogleeraar I
dezelfde te blijven, die gij steeds waart. Wij gevoelen I
sympathie voor u, die het grootste verlies, dat de dood ‘
iemand berokkenen kan, zoo mannelük draagt. I
Ongaarne missen wij hier op dezen dag een man bij allen
geacht en bemind, onzen voortreffelijken ambtgenoot Mees.
Ruim twee maanden vóór het beginder groote vacantie
zag zich de ijverige hoogleeraar, door ziekte overvallen,
verplicht zijn arbeid te staken. Deze gedwongen werke-
loosheid, zoo smartelijk voor den lijder zelf, zou voor ` ·
de studeerende jongelingschap nog grooter nadeel hebben
opgeleverd, ware niet Prof. Rink, zooveel mogelijk en
noodig, uit eigen beweging als plaatsvervanger opgetreden. ,
Gelukkig bestaat er alle hoop, dat onze kundige Mees, l
zonder schade voor zijne gezondheid, spoedig weder zijne , .
taak aan deze universiteit zal opvatten. #
Gedurende mijn rectoraat werd er geen enkel nieuw hoog-
leeraar aan onze universiteit toegevoegd. Toch heeft men in ;
dien tijd twee leden van den academischen senaat hun ambt ` '°
met eene inwijdingsrede hooren aanvaarden. Ik bedoelde
Heeren P. C. Plugge en P. L. Muller. Voor mannen van stu- ,
die, voor hen , wier lust het is de wetenschap te beoefenen ,
ken ik geen benijdenswaardiger ambt dan dat van hoogleer-
aar. Ik wensch u geluk, jongste onzer ambtgenooten, met .
uwe opname in een kring van bevoorrechte stervelingen, 1**
in den kring van hen, die, hoe verschillend ook het
V ~r