HomeHet raadsel der ervaringPagina 57

JPEG (Deze pagina), 832.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

Y
55
j hoogsten lof werd toegekend. Bewijst dit laatste iets, dan
5 is het dit, dat er, wat wij trouwens wel wisten, ook nog
ër uit eigen lust wordt gestudeerd. Geest en leven zijn hier
niet door overmatige examenstudie uitgedoofd; men kon
het bespeuren aan de trouwe opkomst der studenten,
toen onze geachte ambtgenoot, de Heer W. Modderman,
‘ op deze plaats zijne schoone rede ter nagedachtenis van
Friedrich Karl von Savigny uitsprak.
Het behoeft schier niet gezegd te worden, dat de ver-
· °" standhouding tusschen professoren en_studenten ook dit
jaar weder niets te wcnschen heeft overgelaten.
De dood heeft in het afgeloopen jaar ons één student
ontroofd, den Heer J. C. ten Bokkel Huining, die kort
na zijn uitmuntend propaedeutisch examen het offer zijner
zwakke gezondheid werd. Met hem is een veelbelovend
toekomstig theoloog ten grave gedaald.
75 Voorts is er in November 1878 een geleerde overleden ,
' die jaren voorheen professor was aan onze hoogeschool:
á Dr. J. Ch. C. van Heusde. Hij was de oudste zoon van
;­ den beroemden Philip Willem van Heusde en werd
26 Mei 1812 te Utrecht geboren. In 1830 trok hij met de
I Utrechtsche studenten naar België; maar de dienst van
Mars verhinderde hem niet zich daarna weder als ijverig
ii muzenzoon te doen kennen: want 5 jaar later werd een
~ door hem beantwoorde prijsvraag bekroond en nog een
jaar later promoveerde hij met de kap bij gelegenheid
van het tweehonderdjarig feest der Utrechtsche academie
met eene dissertatie over Marcus Tullius Cicero Philo-
platon. Van 1840 tot 1847 was hij rector aan de Latijnsohe
school te Amersfoort. In November 1847 aanvaardde hij
en het professoraat alhier met eene redevoering, die nu niet
meer van pas zou komen: »D¤e studiorum propaedeuticorum
usu nondum obsoleto." In 1855 vroeg hij zijn emeritaat.
** .