HomeHet raadsel der ervaringPagina 56

JPEG (Deze pagina), 820.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

Y
54
dat er naast de onvermijdelijke examenstudie voor ieder I
ruimschoots gelegenheid tot vrije studie overbleef, na- 5
tuurlijk niet op deze wijze, dat er met de examens de gt
hand werd geligt, en de maatschappij aan gepatenteerde
moordenaars en onbekwame rechtsbedeelers werd prijs
gegeven , maar zoo, dat er bij het examen , gelijk trouwens
reeds dikwijls geschiedt, algemeen ondersràheid werd ‘
gemaakt tusschen hetgeen men weten moet om een zeker
ambt te vervullen en hetgeen men, ter wille van de
praktijk althans, niet strikt noodig heeft te kennen. Op · °"
deze wijze zou onkunde in het eene vak door wat meer
bedrevenheid in het andere kunnen worden opgevvogen
en het den Student vrij staan om bij de keuze van de
tot zijn doctoraat behoorende studies zooveel mogelijk I
met lust en aanleg te rade te gaan.
In hoever onze universiteit gedurende het afgeloopen
jaar het tooneel is geweest van vrije, zelfstandige studie,
door welke de kracht der hersenen vermeerderd, de '
bruikbaarheid van den mensch verhoogd, zijn lust in g
wetenschap aangevuurd en zoo een onuitputtelijke bron ;·
van geluk geopend wordt, zou ik moeilijk kunnen bepa-
len. Maar wel kan ik u mededeelen, dat er gedurende n
dien tijd 119 examens zijn afgenomen, waarvan 10O met
gunstigen uitslag, verder dat er 10 promoties plaats ti
hebben gegrepen, waarvan twee bijzonder merkwaardig _
waren, de eene, die van Mej. Jacobs, omdat zij de eer-
ste dame was in Nederland, die zich den doctorshoed
verwierf, de tweede, die van den Heer Kamerlingh Onnes,
om een andere reden, om deze namelijk, dat hem, na
afloop der verdediging, zonder eenige verdere beraad-
slaging en dus zonder dat er in afwezigheid van den eg
promovendus met gesloten deuren over zijn lot behoefde
beslist te worden, de begeerde titel, natuurlijk met den
. **