HomeHet raadsel der ervaringPagina 54

JPEG (Deze pagina), 853.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

­ 52
jaar de colleges bezocht te hebben , het tweede jaar geen l
H student werd, maar zich, misschien tot groot nadeel van 1
zijne wetenschappelijke ontwikkeling, voor zijn examen *
verder enkel te huis of door middel van repetitoren zocht J
te bekwamen. Intusschen ben ik van oordeel, dat hoe eer
hoe liever wijziging der wet plaats ·moet grijpen. Hier, L
gelijk op andere punten, die ikjnu maar niet noemen _ V
" zal, acht ik terugkeer tot het verleden, reactie noodig; ,;
uit nieuwigheidszucht heeft de wetgever gebroken met
' wat oud, maar niet verouderd was; nutteloos heeft hij
getracht op onze universiteiten in te voeren wat aan eene p
instelling van een geheel ander karakter gewoonte is;
de beste oplossing schijnt mij thans toe een toestand te
herstellen, die nooit reden tot klachten gaf, en als voor·
heen voor ieder college, eens voor het geheele leven,
f 30 te laten betalen, natuurlijk met dit verschil, dat wat I,
vroeger in de beurs der hoogleeraren terecht kwam, ten H
bate van den üscus gestort worde. Het -is waar, wie in i
‘_ vijf jaar doctor in zeker vak wordt, zal dan weer dezelfde j A
som betalen als wie 15 jaar daartoe gebruikt; maar, al A
moge het billijk schijnen de tragen te doen boeten , het
is gevaarlijk aan een korten studietijd ünancieel voor-
deel vast te knoopen; nog onlangs werd door von Sybel
betoogd, dat in Duitschland niets zoozeer op de dege- ,·
lijkheid der studies en zelfs op het gehalte der colleges
nadeeligen invloed uitoefent, als dat vele studenten,
meestal om redenen van financieelen aard, al te haastig
afstudeeren.
, Ofschoon door de thans geldende bepalingen het bezoek `
der lessen zeer gedrukt werd, was er toch geen hoog-
leeraar, die in den afgeloopen cursus niet gemiddeld
5 uur college per week kon geven. Bij een enkelen
professor deed zich het geval voor, dat op één na in Y
l
Q.
ä