HomeHet raadsel der ervaringPagina 52

JPEG (Deze pagina), 836.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

50 ä
plichting om aan het Rijk te geven, wat men het Rijk
verschuldigd is, buiten twijfel levendiger gevoeld zijn i
geworden.
Thans kwam er een tweede grief bij die, welke reeds
bestond; want al vroeger had het een slechten indruk
gemaakt, dat zü, die op den ouden voet aan hunne pro- T
fessoren betaald en daarvoor het recht gekocht hadden ,
de betaalde colleges hun leven lang te volgen, door de i
nieuwe wet van dat recht ontzet waren. Over het algemeen
was er dan ook geen bijzondere geneigdheid om aan den
fiscus de grootere geldelijke offers te brengen, welke
thans gevorderd werden. Ten slotte zijn nogtans alle `
collegebezoekers, 183 in getal, door mij ingeschreven, {
6 minder dan een vorig jaar.
Toch mogen we ons over toenemenden bloei onzer uni- ”
versiteit verheugen. Want in den loop van den cursus
zijn er 52 studenten nieuw aangekomen, en wat zeer ge- .
lukkig is, nu er aan artsen zoo groote behoefte bestaat, Q
van deze 52 lieten zich 24 als student in de genees-
kunde inschrijven.. Daarenboven was het aantal der wer- ,
kelijke studenten aanzienlijker dan dat der bij de nieuwe
wet erkende, gelijk terstond daaruit blijkt, dat er 18 ,
collegebezoekers van vorige jaren academische examina "
hebben afgelegd, zonder dit jaar op nieuw als student te lï
zijn ingeschreven. Van de 183 heeren, door wie acade­ JA
mische lessen werden bijgewoond, waren er slechts 89, j
~ die zich kaarten voor alle lessen lieten afgeven, terwijl
de overigen, 94 in getal, den toegang tot 4 of minder ·
, lessen verlangden. ,
Ik weet wat men naar aanleiding van dit alles zal zeggen. g
»Bij de studenten," aldus verklaarde de Minister Kappeijne, l
»behoort het begrip ingang te vinden, dat het niet or-
dentelijk is, wanneer men niet de volle som betaalt? 3
t
l
l