HomeHet raadsel der ervaringPagina 51

JPEG (Deze pagina), 840.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

«
l 49
j kundig examen te kunnen bekwamen, moet hij zelf maar
op de eene of andere wijze trachten aan te vullen.
Kort na den aanvang van den cursus, bij Koninklijk
` Besluit van 23 Sept. 1878, Staatsblad no. 139, werd het
examen in de wiskunde voor theologen, juristen en lite-
r ratoren afgeschaft. Een vreemde maatregel; waarom voor
‘à het overgangstijdperk de eischen niet gehandhaafd, welke
vroeger gegolden hebben en later verscherpt zullen gel-
· den? Het ongeluk wilde daarenboven, dat, toen het Kon.
· Besluit bekend werd, zich aan deze universiteit reeds
vele studenten, juist ter wille van het mathesisexamen, p
dat zij meenden te moeten afleggen, voor alle lessen en
, dus na betaling van f 200, bij den Rector hadden laten
inschrijven; daar zij onder de thans veranderde omstan-
digheden met vier lessen konden volstaan, verzochten
zij teruggave van f 80. De Begeering gaf een weigerend
antwoord. Zoo boetten zij voor de bereidvaardigheid, j
waarmede zij aan hunne financieële verplichtingen hadden
voldaan, terwijl anderen, die met de betaling der ver-
schuldigde gelden getalmd hadden, nu een sommetje in
l hun zak konden houden. Wij kunnen het den studenten
jj niet euvel duiden, dat zij dit als onrecht beschouwden.
l Twijfelachtig komt het ook mij voor, of de Begeering
,· hier wel met de noodige behoedzaamheid heeft gehan-
deld.
Het vorig jaar was dat der in art. 120 der wet bedoelde
vrijstellingen; dit was dus het eerste, waarin door allen
‘ aan den üsous geofferd moest worden , eenvoor den Rector
I lastig jaar, waarin het er op aankwam den grond voor
j eene goede gewoonte te leggen. Indien de Begeering den
l schijn van inhaligheid vermeden en het geld voor lessen,
lj die, ter nauwernood aangevangen, door een Staatsbesluit
§ overtollig waren gemaakt, terugbetaald had, zou de ver-
4
z