HomeHet raadsel der ervaringPagina 50

JPEG (Deze pagina), 837.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

, ‘ l
48
komstige doctoren. Het is winst, wanneer de hoogleer­ g
aren, door afschaffing van overtollige staatsexamens, zoo ‘
weinig mogelijk aan hun academischen werkkring ont-
trokken worden. Aan de andere zijde is het diep te be- -
treuren, dat door deze wet, welke het eerste natuurkundig
examen voor de discipelen der progymnasia openstelt,
de toekomst van vele jongelingen moedwillig op het spel
wordt gezet. Ik zal niet onvruchtbaar napleiten; toch
meen ik, ,dat het voor ouders, die hun zonen tot arts
wenschen op te leiden, eenig nut kan hebben, wanneer u
ik een deel der over de wet gevoerde beraadslagingen V
aldus samenvat:
10. Naar het oordeel van alle deskundigen wordt er
ter bijvvoning van de academische lessen over physica veel l
meer mathematische kennis vereischt dan aan een pro-
gymnasium of aan de vier laagste klassen van een gym-
nasium kan worden opgedaan.
20. De wetgever wascht zijne handen in onschuld, in-
dien ouders of voogden dwaas genoeg zijn om hunne
zonen of pupillen van het progymnasium of van de vierde
klasse van het gymnasium rechtstreeks naar de universi-
teit te zenden. Zulke slecht voorbereide academieburgers
zullen teleurstellingen in hun studie hebben en misschien g
verloren gaan, maar dat zijn familieaangelegenheden, _
om welke de wetgever zich niet te bekreunen heeft. pl
30. Wel is het de taak des wetgevers te zorgen, dat ‘
de toekomstige arts als mensch genoegzaam beschaafd en
ontwikkeld zij; maar uit dat verheven oogpunt mag de V
wetgever niet meer eischen, dan dat de toekomstige arts
den vierjarigen cursus van een progymnasium doorloope; {
de mensch is volgens de uitspraak des Ministers, die de
wetsvoordracht verdedigde, daarmede klaar; wat den stu- ?
` dent dan nog ontbreekt om zich voor het eerste natuur-
z