HomeHet raadsel der ervaringPagina 49

JPEG (Deze pagina), 821.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

M ;.
.2
{ 47
die thans weldra verschijnen zal, met even goed gevolg
als Dr. Symons hier werkzaam zijn! Sedert Dr. Symons
gy in ons academiegebouw zijne voordrachten houdt, wordt
de ernstige tempel der wetenschap eenige keeren per
week door een schare van jonge dames bezocht, die zich
j aan de dienst der Muzen hebben gewijd; ook zijn er,
die zich onder zijne doeltreffende leiding voor het examen
{ bij het middelbaar onderwijs bekwamen.
Dr. A. O. H. Tellegen en Dr. M. E. Mulder zünin den
A loop des jaars als privaatdocenten in propaedeutische
,j diagnostiek en oogheelkunde opgetreden; geheel belan­ j
geloos hebben zij hunne krachten ten dienste onzer
. universiteit gesteld. Van hoeveel gewicht hun onderwijs
{ is, blijkt o. a. hieruit, dat er op het artsexamen kennis
) van oogheelkunde wordt gevorderd. Ten gevolge van de
, ijverige bemoeiingen van HH. Curatoren werd dan ook
Q onlangs Dr. M. E. Mulder, met ingang van 1 Sept. van
dit jaar, door Z. M. den Koning tot Lector bij de Facul-
j teit der geneeskunde benoemd om onderwijs te geven in
I de oogheelkunde. Het verblijdt mij tevens te mogen mee-
deelen, dat er, door samenwerking van vele krachten,
hier ter stede eene inrichting voor ooglijders zal verru-
i zen, welke aan het academisch onderwijs zal worden
dienstbaar gemaakt.
Onder de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar,
welke op de lotgevallen onzer universiteiten invloed zul-
T len uitoefenen, behoort de uitvaardiging der zoogenaamde
artsenwet. Laat ons hopen dat het voorname doel der
wet bereikt, en in het gebrek aan geneeskunstoefenaren
I voorzien worde. In ieder geval mogen wij er ons over
lr verheugen, dat thans de Faculteiten zijn aangewezen tot
; het afnemen der theoretische examens, zoowel aan hen
l die eenvoudig den titel van arts begeeren als aan de toe-
+