HomeHet raadsel der ervaringPagina 48

JPEG (Deze pagina), 826.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

4~=.:" {
J
46 E
‘ aangelegenheid, welke ik nu vermelden ga, terstondlop F
meer afdoende wijze zal worden gezorgd. Ieder begrijpt, l
dat de stroom der pharmaceuten., welke zich onder de 9
{ oude wet vooral naar Groningen en Amsterdam had ge-
l richt, niet door nalatigheid van hier mag worden afgeleid.
’ Het is hoog tüd dat er met den bouw van een pharma- l
l ceutisch laboratorium, waarvoor trouwens reeds een som
is toegestaan., een aanvang worde gemaakt. Voor het
J onderwijs in de pharmaceutische plantkunde werd tot , .
j dusverre nog niemand aangesteld. De hoogleeraar de
Boer, die zich in het afgeloopen jaar wederom vrüwillig
met dit leervak belast heeft, verdient den dank der stu- [
denten in de pharmacie. ;
_ Het is een publiek geheim op welk een zonderlingen I
j tijd de hoogleeraar in de hygiëne, ten gevolge van gebrek )
aan een eigen laboratorium, verplicht is geweest som- »
mige zijner lesuren te geven. Tevens is het genoegzaam QD
bekend, dat, wanneer er niet spoedig een hoogleeraar in
het Sanskriet wordt benoemd, aan de kandidaten in de j
Nederlandsche letterkunde de raad zal moeten gegeven
worden naar elders te verhuizen. Ik behoef dus over ”
deze twee punten niet uit te weiden. .
Wel moet ik wijzen op wat zonder onkosten voor I
’s Lands kas is tot stand gekomen.
De gemeenteraad van Groningen was mild voor onze
universiteit, toen hij een jaarlijksche som van f6000
beschikbaar stelde voor het onderwijs in moderne taal- H
en letterkunde. Aan dien maatregel hebben wij het te
danken. dat in het afgeloopen jaar Dr. Barend Symons ,
als privaat-docent in Duitsche en Engelsche taal- en ’_
letterkunde aan onze universiteit heeft kunnen optreden.
Moge de heer Paul Pierson, voor wien het onderwijs in ?
Fransche taal- en letterkunde wordt opengehouden en
+