HomeHet raadsel der ervaringPagina 47

JPEG (Deze pagina), 844.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

Ji
l g 45
l' Eene som van f 600 werd aan de Faculteit van letteren
{ en wüsbegeerte toegestaan ter aanschaffing van historische ,
j archaeologische en palaeographische plaatwerken, verder
j van wandkaarten en gipsafgietsels. Wie eenig verstand
van prüzen heeft, weet dat er voor zoo weinig geld niet
veel te koop is. Toch werd de geringe toelage met blijd-
- ° schap aangenomen, omdat zij eene belofte voor de toe-
. komst in zich sluit. Men weet, dat door opgravingen
enzv. in de laatste jaren nieuw licht over de geschiedenis
X der oudheid is opgegaan. Het is voor het onderwijs in
de historie noodig, dat de kostbare werken worden aan- j
j geschaft, waarin alles, wat er op dat gebied ontdekt is l
lj en nog steeds ontdekt wordt, uit de eerste hand wordt
medegedeeld. Tevens zal er, als de nu ééns verleende
3 toelage, liefst aanzienlijk verhoogd, gedurende een reeks
van jaren beschikbaar wordt gesteld, nog een ander
‘ doel bereikt worden. Tot dusver ontbreekt hier wat aan
j alle universiteiten van Duitschland en Oostenrijk, zelfs
j te Graz, Innsbruck en Krakau, wordt aangetroffen: een
, museum van gipsafgietsels van oude kunstgewrochten. Men
l klaagt er over, dat Nederland in toepassing van kunst
l op nijverheid met andere natiên geen gelijken tred houdt;
3 kan het verwondering wekken, zoolang zelfs de beoefe-
T naars der klassieke letteren verstoken blijven van ieder
4 middel om zich met de beeldende kunst van Hellas ver-
trouwd te maken? Het Koninklük Besluit van 27 April
1877 schrijft voor, dat het kandidaatsexamen in klassieke
letterkunde o. a. ook omvatten zal: de geschiedenis der
_ kunst bij Grieken en Romeinen. Wij verheugen er ons
over, dat een eerste kleine schrede is gedaan om het
l voor dat gedeelte van het examen vereischte onderwijs
7 mogelijk te maken.
j Het ligt in den aard der zaak, dat er in een andere
i <
l
i