HomeHet raadsel der ervaringPagina 46

JPEG (Deze pagina), 850.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

.« gl
44 i
plaatste mineraalverzameling, vroeg of laat eene instorting l
_ plaats grijpen. Het blijft eene groote belemmering, dat {
de boeken en kaarten, welke de beoefenaars van mine- ,
. ralogisch­geologische wetenschappen voor hunne studie i
noodig hebben, en die veel te duur zijn om uit een par-
ticuliere beurs of uit een schraal subsidie te worden aan-
‘· geschaft, tot dusver ontbreken. . *
En wat mist onze astronoom niet! Gaarne erken ik .
· het dat het academisch onderwijs geheel afhangt van de
ii personen, die het geven. Maar slechts onder deze voor- {
. · waarde, dat hun het allernoodigste niet onthouden wordt.
Llver noch bekwaamheid kunnen bij een hoogleeraar in {
de sterrekunde het gemis van een kijker vergoeden. Het
is waar, de Heer Kapteijn verkreeg thans eindelük f 250
” voor dit hoog noodige werktuig, verder f200 voor aan- i
schafting van andere instrumenten, dus f450 in het
El geheel. Maar f 6000 moet hij volgens de matigste bere- ¥
§_ kening hebben om zich althans eenigermate uit te rusten. j
Het spreekt van zelf, dat die kleine som ten slotte ter {
zijner beschikking zal worden gesteld. Waarom ze niet
. reeds toegestaan ‘? Het is geen zuinigheid, maar verspilling i
van ’s landspenningen een hoogleeraar aan te stellen,
zonder hem tevens de onmisbare hulpmiddelen voor zijn
onderwüs te verschaffen. Zooals de zaken thans staan,
is de practische astronomie van de nieuwe Series Leotio­ E
num moeten geschrapt worden, om de eenvoudige reden,
dat er voor genoemd leervak nog een weinig meer noodig
is dan een professor in dat vak.
Gelukkig kan ik op lichtpunten wijzen. De Heer Theo- p
doric Valeton, doctorandus in de plant- en dierkunde,
werd tot adsistent benoemd bij den Hoogleeraar in de plant-
kunde. De Heer August Eberz, doctorandus in physica, T
werd tot adsistent benoemd bij den Hoogleeraar in physioa. l
i
!
‘·t
N