HomeHet raadsel der ervaringPagina 44

JPEG (Deze pagina), 842.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

42
Natuurlijk ware het onzin te verlangen dat met een j
tooverslag onze universiteit in alle opzichten behoorlijk ci
werd ingericht. Let op den toestand onzer academische
boekerij. `Voortdurend hoort men klagen, dat de voorraad
boeken en periodieke werken ook aan de matigste eischen
` niet voldoet. VVanneer een hoogleeraar, of ook een doc- ‘°
torandus die een tlinke dissertatie wil schrijven, een
; studie over een bijzonder onderwerp op touw zet, dan
‘ schiet de boekerij dikwijls geheel te kort. Van gewichtige i
werken, waarvan de jongste edities de nieuwste uitkom-
sten der wetenschap meedeelen, zijn dikwijls enkel de 7
oudere, thans in zekeren zin onbruikbaar geworden uitga-
L; ven aanwezig. Vooral heerscht er groote behoefte aan _
{ tijdschriften en veel geld zal men noodig hebben om aan te *
I koopen wat er van dien gewichtigen tak der hedendaag-
sche literatuur geheel of ten deele ontbreekt. Het is wen- *
schelijk dat er, ter geleidelijke voorziening in de bestaande 1
L leemten, gedurende weinige jaren een hoog eXtra­subsidie l
worde verleend.
l De inrichtingen voor het medisch. onderwijs zijn, met ,
uitzondering van het physiologisch laboratorium, volstrekt
niet in overeenstemming met de behoeften der wetenschap.
Hier mogen wij ons troosten met de gedachte, dat de J
4 tijd een veilige bondgenoot is. De bouw van het nieuwe
_ ziekenhuis - oud is het reeds in de hoopvolle verwach­
V ting - is thans zoo goed als verzekerd. Wat Utrecht
reeds bezit, zal ook Groningen zich thans verschaffen:
een goed ingericht gemeenteziekenhuis, tevens bestemd g
voor het klinisch onderwijs bij de universiteit. Gelijk in i
. Utrecht, zoo zal ook hier het Rijk f 25 000 als bijdrage
in de exploitatie-kosten betalen, tevens zal het jaarlijks ` l
21/2 pct. der stichtingskosten uitkeeren en gratis ·het noo­
. V +
l
w