HomeHet raadsel der ervaringPagina 43

JPEG (Deze pagina), 827.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

Y
4/l
aigetreden minister van Binnenlandsche Zaken reeds
I erkend, dat de tusschen de drie Rijksuniversiteiten be- `
•i> staande onevenredigheid gaandeweg moet ophouden. Waar
dat beginsel op den voorgrond staat, buigen wij het
l hoofd, als ons verzekerd wordt: »dadelijke herstelling
van het evenwicht stuit op velerlei bezwaren? Wij kun-
'*' nen geduld oefenen. Door nood gedwongen hebben wij
het in den loop der jaren alhier geleerd. i
Nogtans achten wij ons verplicht op eenigen spoed aan
‘ te dringen. Want wij vreezen, dat wat wij thans, in het
tijdperk van overgang, niet gedaan krijgen, later voor ,
goed op de lange baan zal worden geschoven. De ge-
woonte in ons land is, dat de achtereenvolgende Regee-
ringen de Universiteiten laten wat zij zijn. Om een tref-
fend voorbeeld te noemen: zelfs een man als de wereld-
beroemde scheikundige G. J. Mulder was, gelijk hij zelf
u verhaalt, niet in staat aan het Rijk de noodige middelen
1 voor zijn onderwijs te ontwringen. Gelukkig lieten zich
. door zijn toedoen de Provincie en de Stad Utrecht in
1844 bewegen om elk jaarlijks f 5000 te geven ten einde
de schrale subsidiën iets te verbeteren. Maar ook dit
­ voorbeeld haatte niet om het Rijk tot grooter mildbeid
te stemmen. Vandaar dat Mulder zich gehoopt zag, om,
‘ wilde hij wetenschappelijken voorspoed in zijn onderwijs
j je hebben, al zijne collegegelden deels aan zijn adsistenten
en bedienden, deels aan de dagelijksche uitgaven te be-
steden. Dit stuk geschiedenis kan ons toonen wat wij
te wachten hebben, als eens de status quo voor onze
universiteiten weder zal zijn aangebroken. Aan allen,
die in onze universiteit belang stellen, roep ik toe: >>het
ijzer moet gesmeed worden, terwijl het heet is." Thans
'is het nog tüd iets te erlangen. Over weinige jaren zal
het weder te laat zijn.
Q