HomeHet raadsel der ervaringPagina 42

JPEG (Deze pagina), 843.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

V, ït
4.0
der kroon, evengoed als gewone stervelingen , een gezonde
lucht noodig heben om in te leven. Maar de atmosfeer,
die door een Minister wordt ingeademd, is niet gezond, •i>
wanneer hem thans, nu het er op aankomt, de concur-
rentie op gelijken voet te brengen, in een Verslag der '
I Tweede Kamer tevredenheid wordt betuigd, omdat zijne
aanvragen voor het universitair onderwijs >>matig" zijn. ·»‘
Inderdaad is onze universiteit dan ook in het afgeloopen
g cursusjaar niet voortdurend met milde hand verzorgd
· geworden. Bij de begroeting van 1878 werd het mate- ‘
rieel kariger dan ooit bedacht. Ik haast mij er aan toe
te voegen, dat de begroeting van 1879 in dit opzicht
weer veel goed maakte. Terwijl voor het eerstgenoemde
_ burgerlijk jaar ten behoeve van het materieel onzer uni-
-· versiteit slechts ruim f 30.000 werd beschikbaar gesteld,
werd er voor dat doel het volgend jaar meer dan een
ton aangewezen. Het past ons dit met dankbaarheid te Q "
V erkennen. Het is waar, in beide jaren werd er ten be- i
hoeve van het materieel in Utrecht, om nu maar van ( .
Leiden te zwijgen, ongeveer een halve ton meer dan
. voor Groningen uitgetrokken. En dat hoewel Groningen,
_ ten gevolge van de langdurige stelselmatige verwaarloo­ .
zing, tijdelük meer dan de zusteruniversiteiten noodig
heeft. Toch behoeft ons deze ongelijke behandeling niet O
met zorg voor de toekomst te vervullen. Indien onze volks- j Je
vertegenwoordigers maar begrijpen willen, dat het nu
niet langer de vraag is, of het Ptük drie naar de eischen
der wet en de behoeften des­tijds ingerichte universi-
teiten bekostigen kan, maar dat het ze bekostigen moet,
zal het den nieuwen minister .van Binnenlandsohe Zaken
niet in den zin komen op een ander kompas te zeilen
dan hem door eer en plicht wordt aangewezen. Met eene
duidelijkheid, die niets te wensohen overlaat, heeft de
Q