HomeHet raadsel der ervaringPagina 41

JPEG (Deze pagina), 847.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

[
l aa
mogelijk te worden ingericht? Mogen financieele bezwaren
den doorslag geven, waar het den ouden roem van
4 Nederland in letteren en wetenschap betreft? Een vorig
jaar werd er van deze plaats over het Americanisme J
onzer eeuw geklaagd. De naam zelf doet mij denken aan `
het bekende zwak om den splinter in het oog des naasten I
te zien, maar den balk in eigen oog niet op te merken.
Hier is geen uitheemsche ziekte onlangs door broeder
Jonathan op onzen vaderlandschen bodem overgeplant.
Ten allen tijde worden er sporen dier gezindheid aan-
getroffen, welke naarstig wikt en weegt, wanneer er vele
millioenen voor een kanaal worden aangevraagd, maar
zonder bedenken en onvoorwaardelijk weigert om wei-
nige millioenen aan hooger onderwijs ten koste te leggen.
Indien dit schünbaar practisch realisme thans krachtiger
dan voorheen soms op den voorgrond treedt, zoo wijte.
. ' men dit ten deele aan de heerschappij der democratie,
welke, gelijk veel in deze wereld, naast hare goede ook
hare gevaarlijke zijde heeft. Treffend werd die uitsluitend
op het stoffelijke gerichte zin door Musset gehekeld,
waar hij van de droomerijen van Dupont verhaalt, een
armen schavuit met een uitgehongerde maag, die de
wereld wil hervormen. Geen kerktorens, geen bossehen
en parken, geen bergen en dalen meer! De aarde moet
geschoren worden, en als een groote kalebas, zonder
haar noch baard, in de hemelruimte voortrollen. Men
behoort overal knol- en koolvelden te zien, en de wereld
( moet gelijken op een zindelijken eetschotel. Dit zou inder-
5 daad een nuttige verandering zijn. Maar bleef het ook
A dan nog de moeite waard te leven? _
‘ Indien ik bij de zuinigheidsvlaag onzer volksvertegen­
woordigers in zake van hooger onderwijs heb stil gestaan,
dan ishet omdat, naar mijn overtuiging, de raadslieden
+
«
I ·l