HomeHet raadsel der ervaringPagina 40

JPEG (Deze pagina), 854.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

38 j`
Curatoren der drie Ptijksuniversiteiten een volledig over-
zicht van de aanvullingen , uitbreidingen en vernieuwingen ,
welke genoemde instellingen strikt noodig hebben om aan '
haar doel te beantwoorden. De niet jaarlijks wederkee-
rende, maar slechts eenmaal vereischte uitgave blijkt bij
raming en na aftrek van wat niet bij deze gelegenheid
had vermeld moeten worden twee en een half millioen
te bedragen. Terstond gaat er in de Afdeelingen der
Tweede Kamer een alarmkreet op. De pers zwijgt, ont-
hutst over zulk een aanvraag. Niemand waagt het te zeg-
gen, dat de verlangde som moet worden toegestaan. VVijst
men aan, wat Groningen te veel heeft gevraagd, wat
Utrecht, wat Leiden? Neen, daar wringt de schoen niet.
Men is er van overtuigd, dat de opgesomde behoeften niet
ingebeeld zijn. Juist om die reden wordt er een heroiek
middel aanbevolen, een middel evenwel, dat thans met
woordbreuk gelijk zou staan: opheffing. Het moreel nadeel _ ‘
komt niet in rekening, dat de schok, aan het publiek 3
vertrouwen toegebracht, na zich zou sleepen. Als onweer- l
sproken axioma geldt: >>Nederland kan geen tal van mil-
lioenen aan het hooger onderwijs ten koste leggen?
Het spreekt van zelf, dat de Minister van Binnenlandsche
Zaken er geen oogenblik aan denkt den uitgesproken
wensch in te willigen. Maar toch ziet hij zich genoopt
in allen ernst te betoogen, dat opheffing geen dadelijke
bezuiniging zou zijn, daar aan een talrijk personeel wacht-
geld zou moeten worden uitgekeerd en concentratie der
studenten vermeerdering van kosten aan de te behouden (
inrichtingen zou ten gevolge hebben. De minister kent zijne
menschen; opheffing,. aldus pleit hij, zou geene daclelüke "
bezuiniging zijn. ‘ ‘
Mag ik vragen: behoort wat met de hoogere beschaving
van een volk in verband staat zoogoed of zoo zuinig
+
«
‘ l