HomeHet raadsel der ervaringPagina 38

JPEG (Deze pagina), 825.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

ae
kwetsen, want alle namen gaan hier schuil onder het ‘
welbekende en toch geheimzinnige: »vele leden", »de
meeste leden."
Wat is er dan geschied?
_ Kort na den aanvang van het cursusjaar verspreidde
_ zich een zonderling gerucht. Het heette dat er in parle-
mentaire kringen, ten bate van ’s Rijks schatkist, plannen
tot opheffing van ééne of meer Rijksuniversiteiten werden
n beraamd. Hoe nu, was het niet duidelijk, dat het mis- ,
leiding, trouweloosheid tegenover gemeenten en indivi- `
duen zou zijn op de pas gevallen beslissing terug te
komen? Begreep niet ieder, dat het thans voor zooda-
nigen maatregel zoowel te vroeg als te laat was? Onder
het ministerie Heemskerk was met de uitvoering der wet i
reeds een ernstig begin gemaakt; binnen een korten tijd
was een geheele schare van nieuwe hoogleeraren aange-
steld geworden; zouden al die jeugdige krachten te ver-
geefs aan haren vroegeren, nuttigen werkking ontrukt 3
zijn geworden? Neen, het scheen onmogelijk dat een ern-
stig man aan zoo iets kon denken. Maar toen in het be-
gin van November het Verslag der Tweede Kamer over
de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1879 verscheen,
bleek inderdaad, dat het in de meeste Afdeelingen >>een
opzettelijk punt van overweging had uitgemaakt, of,
vooral ook met het oog op onze financiën, de drie Rijks-
universiteiten behouden konden blijven." Het bleek, dat
vele leden die vraagrechtstreeks ontkennend beantwoord
hadden. Het bleek, dat als axioma verkondigd was ge-
worden: »Nederland kan geen tal van millioenen aan het
hooger onderwijs ten koste leggen." i
Ik reken het tot de gebeurtenissen van het afgeloopen
jaar, dat er zoo gedacht en gesproken is.
Als de Regeering voor Amsterdam een nieuwen water-