HomeHet raadsel der ervaringPagina 36

JPEG (Deze pagina), 799.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

34
l
broeder des Konings, die aan Neerlands handel en scheep-
vaart zoo grooten zedelijken en stoffelijken steun ver-
leende, Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden was
niet meer. Helaas, wie kon vermoeden, dat in Juni van l
hetzelfde jaar ons nog zwaarder slag moest treffen?
Vlïederom ontsloot zich de vorstelüke grafkelder, thans
om het stoffelijk omhulsel te ontvangen van een man in
de volle kracht des levens, van den talentvollen oudsten
zoon van onzen geëerbiedigden Koning. VVelk een ver- y
woesting in het roemrijk geslacht, dat het schild onzer `
nationale onafhankelijkheid is. Gelijk geheel Nederland {
treurt nog onze Universiteit over het dubbele zware l
verlies.
l
Thans ga ik over tot wat meer uitsluitend de Univer- l
siteit betreft. i
Vroeger werd het Verslag van den aftredenden Rector
met eenige andere stukken, uit welke eveneens de ge-
sohiedenis onzer hoogesoholen gekend kon worden, op °
staatskosten in de deftige Annales AcademiciNeerlandiei '
eervol begraven en weggeborgen. Begraven voor het oog
der groote schare; weggeborgen voor den belangstellenden
navorscher, die nu wist waar hij zoeken moest wat,
afzonderlijk uitgegeven, gelijk zoo menig vlugschrift, _
allicht spoorloos verwaait. Thans hebben wij geen Annales
Academici meer. Waarschijnlijk om het financieel even- ,
wicht te herstellen, werd op bevel van Z. E. den Minister in
van Binnenlandsche Zaken de uitgave plotseling gestaakt. ·
Ik zeg: plotseling; de wel wat logge Annales konden
moeilijk gelijken tred houden met onzen vluggen tijd;
statig en bedaard kwamen zij steeds een paar jaar ten ·
achter; vandaar dat er bij de opheffing nog enkele deelen,
betrekking hebbende op de periode vóór de invoering "