HomeHet raadsel der ervaringPagina 35

JPEG (Deze pagina), 712.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.29 MB

l
l
_
l
1
A De wet gebiedt den aftredenden Rector Magniücus
zijne waardigheid in het openbaar aan zijnen opvolger
. over te dragen en bij die gelegenheid tevens verslag te
p geven van de lotgevallen der Universiteit in het afge-
l loopen jaar.
i Allereerst wil ik dan herinneren, dat onze Universiteit
. il in vreugde en droefheid van het regeerend stamhuis heeft
V gedeeld. Het jaar, gedurende hetwelk ik de eer had
Rector Magniticus te zijn, zal in dat opzicht onvergetelük
blijven. Het geëerbiedigd Hoofd van den Staat schonk door
een tweede huwelijk aan Nederland eene nieuwe Koningin.
Bij de intrede van het koninklijk echtpaar in de hoofdstad
i des Rijks, genoten Curatoren en Academische Senaat de
i eer ter cour van voorstelling en gelukwenschingte worden
opgeroepen. Onze Senaat werd bij die gelegenheid door `,
l eene commissie uit zijn midden vertegenwoordigd, be-
staande uit den Rector en de Hoogleeraren Moltzer, van
Bell, Plugge. De feestvreugde, waarvan wü toen, in de 4
' laatste week van April, deelnemende getuigen waren, j
was wel algemeen, maar niet onvermengd. Zü werd
omfloersd door den rouw, die nog niet uit de harten was
geweken. Want slechts drie maanden vroeger, op den
13*** Januari van dit jaar, had zich onverwacht een ont-
il zettende treurmare door het land verspreid: de beminde
3 ` 1

l
.'Z'