HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 797.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

7
· Terwijl wij aan de Grieken den oorsprong der .s·mat.s-
wetenschap danken, zijn wij het begrip van staatsrecht
, aan de Romeinen verschuldigd. Hun juridische aanleg
A zag in den staat bij voorkeur een rechtsinstituut, dat
. in zijne veelvuldige betrekkingen tot de organen zijner
j Z werkzaamheid en de voorwerpen zgner zorg moest
_, worden beschouwd. Zij maakten het eerst de later
In zoozeer miskende scheiding tusschen publiek en privaat-
ll recht, en ofschoon het eerste nog een zuiver nationaal
jj karakter draagt en minder aantrekkingskracht uitoefende
j op de scherpzinnigheid hunner juristen, zoo heeft toch
5, Mommsen in zijn Romeinsoh Staatsrecht bewezen, dat
E het eene groote ontwikkeling in hun uitgebreid rijk
1 _ bereikt heeft. Trouwens de wereldheerschappij der
E Romeinen was vrij wat meer geschikt om een stellig
staatsrecht te grondvesten, dan de nniniatuurstaatjes
der Grieken. Op theoretisch gebied echter bleven de
eersten leerlingen en de geschriften van Cicero bevatten
slechts eene matte reproductie van Grieksche denk-
beelden.
l Intusschen ging het licht der oude wereld onder in
den chaos der middeneeuvven; hare nalatenschap zou
echter ook op het terrein der staatswetenschap niet
· verloren gaan. De voorstelling toch, alsof de midden-
j eeuwen met den nacht te vergelijken waren, behoort
j tot het verleden. Te nauvvernood was het een zomer-
nacht, waarin avond- en morgenschemering als het
ware samenvloeien en alleen de helderste sterren te
j voorschün komen. Voor het overige worden de omtrek-
. ken onduidelijk, de grenzen uitgewischt en alles lost
il zich op in een dichten nevel. Maar wat eenmaal was
{Q. blgft en werkt voort, om eindelijk verjongd en verfrischt
aan den dag te komen. Zoo ging het ook hier. De
l
ij
l