HomeHet verband der staatwetenschappenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 662.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 29.32 MB

p /’kE..vi" iz r 1

1** ` "ï?'g;ï‘ X6,
‘ ïu.=5,>~« -- L ‘
l ..13iïï it
lä E
l
, TMIJNE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN, LECTOREN, Doc-
n TOREN, STUDENTEN, EN GIJ ALLEN, DIE DOORUWE TEGEN-
, WOORDIGHEID OP DEZE PLAATS UWE BELANGSTELLING IN
ONZE UNIVERSITEIT BETOONT.
VEEL GEACHTE ToEHooRnERs!
"’ Bij gelegenheid van het geneeskundig congres, onlangs
te Amsterdam gehouden, werd door den beroemden
Virchow opgemerkt, dat er nauwelijks twee medici te
E vinden waren, die onder Luber/cels, door leeken als ken-
E merk der teering beschouwd, hetzelfde verstaan. Iets
dergelijks zou met niet minder recht van vele termen,
p ja takken der staatswetenschap kunnen worden beweerd.
K Deze gebrekkige terminologie, eene schaduwzijde van
i d.e wetenschappelijke ontwikkeling onzer eeuw, wijst
mij van zelf het onderwerp mijner rede aan. Op
mij, wien een professoraat in de staatswetenschap werd
. toevertrouwd, rust de plicht u vóór de aanvaarding
­ mijner taak rekenschap te geven van mqne opvatting.
Gij, mijne hoorders, hebt recht te weten, wie de
persoon is, die uit den vreemde in uw midden eene
A plaats komt bekleeden; ik, die hier voor u sta in het
ft tweeledig besef van de grootheid müner roeping en de
., geringheid mijner krachten, gevoel behoefte mijn stand-
L
i